Tuinaanleg en landschapsarchitectuur

Tuinaanleg en landschapsarchitectuur

Bin­nen het seg­ment tuinaan­leg en land­schap­sar­chi­tec­tu­ur staat de naam Lap­pen in Ned­er­land en Bel­gië voor betrouw­baarheid en een uit­ge­breid assor­ti­ment. Het assor­ti­ment voor tuinaan­leg en land­schap­sar­chi­tec­tu­ur omvat vaste planten, stru­iken en heggen. Lap­pen biedt daar­bij ser­vice- en advies­di­en­sten tij­dens de ontwerp­fase, maar zorgt ook voor de real­isatie op locatie en de verplanting.

Het is voor land­schap­sar­chi­tecten vaak gemakke­lijk­er en goed­kop­er om hun bestelling van één lever­anci­er te kri­j­gen. Zo kun­nen zij de planten die ze nodig hebben zelf selecteren. Dit is bij Lap­pen geen enkel prob­leem, omdat de boomk­wek­er­ij in de nabi­jheid van zow­el Bel­gië als Ned­er­land ligt. Een deel van de velden van de boomk­wek­er­ij Lap­pen ligt in Nederland. 

Ned­er­landse bomen van Duitse kwaliteit. De planten zijn opti­maal voor­bereid op een goede groei. De uni­forme, grote onder­linge afs­tand tussen de planten, een uniek con­cept bin­nen Ned­er­land, draagt hier ook aan bij.

De locatie biedt daar­naast vele organ­isatorische voorde­len, bijvoor­beeld op het gebied van logistiek. Voor tuin- en hov­e­niers­bedri­jven stelt Lap­pen een gede­tailleerde kos­te­n­analyse op. De boomk­wek­er­ij biedt boven­di­en oplossin­gen voor vri­jwel elke logistieke uitdaging.

 

Onze doelgroepen

Tuin- en landschapsarchitecten

Boomk­wek­er­ij Lap­pen biedt uit­ge­brei­de onder­s­te­un­ing aan ontwer­pers en architecten.

Tuinaanleg en landschapsbouw

Bin­nen het seg­ment tuinaan­leg en land­schaps­bouw staat onze naam zow­el nation­aal als inter­na­tion­aal voor betrouw­baarheid en een uit­ge­breid plantenassortiment.

Gemeenten

Al meer dan 100 jaar kopen gemeen­ten hun planten en bomen bij boomk­wek­er­ij Lap­pen in het Rheinland.