Referenties — Boomkwekerij Lappen

In heel Europa zijn de bomen uit Net­te­tal in ver­schil­lende kleuren en vor­men te bewon­deren in strat­en en lanen. In het nieuwe park bij het Kas­teel van Cham­bord in Frankrijk staan 850 bomen en vorm­bomen van Lap­pen. De oran­jerie in het kas­teel van Ver­sailles werd voorzien van hagen en kegelvormige taxus­bomen uit het Rhein­land en omzomen het beroemde “Bassin de Latone”. 

Lap­pen lev­ert al jaren bomen aan Par­i­js voor de beplant­i­ng van de Franse hoofd­stad. In de mod­erne Par­i­jse hoog­bouwwijk “La Défense” vor­men de bomen van Lap­pen een groene oase te mid­den van stedelijke archi­tec­tu­ur. Op de prachtige Champs-Elysées van Frankrijk in Par­i­js staan over een afs­tand van bij­na 2 km bomen uit het Rheinland.

De ‘Prunus avi­um Ple­na’ met ronde kru­in siert in Groot-Brit­tan­nië de weg naar Lon­don Eye. Bij de beroemde St. Paul’s Cathe­dral in de hoofd­stad van Enge­land bieden de bomen uit Net­te­tal schaduw.

Ook in de Lon­dense Jubilee Gar­dens zijn de bomen van Lap­pen in fel­groene tin­ten te bewonderen. 

Voor het project “Mijn straat” wer­den er 5000 bomen geleverd aan Mosk­ou. Ook het park bij het Rus­sis­che Krasnodar-sta­dion wor­den gesierd door planten van boomk­wek­er­ij Lap­pen. De cen­trale lin­den­laan van de Alexan­der­tu­in (bij het Krem­lin) schit­tert in prachtige kleuren dankz­ij de Tilia europaea ‘Pal­l­i­da Typ Lap­pen’. De planten van boomk­wek­er­ij Lap­pen in het Gorkipark in Mosk­ou zor­gen voor een natu­urlijke en ontspan­nen sfeer. 

Ook in Zwe­den, Chi­na, Span­je, Zwit­ser­land en Turk­i­je zijn pro­jecten uit­gevo­erd met de medew­erk­ing van boomk­wek­er­ij Lappen.