Voor tuin­liefheb­bers, bouwopzichters en parkeigenaren heeft Lap­pen een com­pleet ser­vi­cepakket. Zo kri­jgt iedereen de juiste boom voor de indi­vidu­ele locatie. Ook kun­nen wij u een land­schap­sar­chi­tect, tuinbedri­jf of hov­e­niers­bedri­jf aan­beve­len. Zow­el in Ned­er­land als in Bel­gië zijn er al een groot aan­tal par­ti­c­uliere tuinen met planten uit het Rheinland.

Daar­naast biedt Lap­pen een uit­gekiende selec­tie hoog­waardi­ge en bij­zon­dere planten voor de meest uiteen­lopende toepass­ings­ge­bieden en locaties. Dit varieert van fijne planten tot echte reuzen met een machtige kru­in en dikke stam.

Tele­fonisch of via e‑mail kunt u geheel prob­leem­loos een afspraak voor advies en inspec­tie mak­en. Geen enkele vraag over de gep­lande beplant­i­ng van prachtige tuinen en parken bli­jft onbeantwoord!

De indi­vidu­ele eisen aan de locatie en de bodemgesteld­heid spe­len een doorslaggevende rol. Lappen’s advies aan ambitieuze par­ti­c­ulieren over plant­trends is een belan­grijke fac­tor bij de keuze van de bomen. Dit advies geven wij in het Ned­er­lands of Frans.