Logistiek

Op het grote laad­sta­tion van de boomk­wek­er­ij zor­gen getrainde en ervaren medew­erk­ers ervoor dat de waarde­volle vracht pro­fes­sioneel en plantvrien­delijk geladen wordt. Om beschadig­ing van de bomen te voorkomen, wor­den deze van bove­naf in de vracht­wa­gen geladen. Hier­door zijn extra los- en laad­han­del­ing over­bod­ig. Dit verkleint het risi­co dat de bomen beschadigd rak­en. Ook de wortelk­luiten wor­den hier­bij ontzien. Boomk­wek­er­ij Lap­pen gebruikt hier­voor mod­erne Vol­vo-graaf­ma­chines en een groot aan­tal trac­toren. Het dak van de vracht­wa­gens kan naar voren en naar achteren ver­schoven wor­den. De vracht­wa­gens kun­nen zo op veilige en ruimtebe­sparende geladen worden.

Klanten prof­iteren ook van deze tech­nolo­gie, omdat de bomen in omge­keerde vol­go­rde wor­den gelost. Zo passen er meer bomen op een vracht­wa­gen en wordt voorkomen dat de takken vast komen te zitten. 

Het trans­port wordt uit­gevo­erd door trans­portbedri­jven waar boomk­wek­er­ij Lap­pen al jaren mee samen­werkt. Deze bedri­jven lev­eren betrouw­baar en zo snel mogelijk aan klanten in heel Europa.

Zo is Lap­pen in staat om bestellin­gen “just in time” aan klanten lev­eren. Daar­naast biedt de boomk­wek­er­ij spe­ciale trans­porten aan voor bomen die de nor­male trans­port­g­rootte over­schri­j­den. Het gaat hier­bij om lengtes van meer dan 13 meter en breedtes tot max­i­maal vier meter. Kleinere vrachtvol­umes wor­den gegroepeerd en effi­ciënt naar hun bestem­ming getrans­porteerd. Een extra ser­vice voor klanten is de mogelijkheid om de ges­e­lecteerde bomen op de boomk­wek­er­ij op te halen. Dit is een bij­zon­der voordeel voor regionale klanten die direct door­ri­j­den naar de plek waar de bomen geplant worden.