In jan­u­ari 2017 werd ges­tart met een toekom­st­gericht en voort­durend vernieuwing­spro­ces om het bedri­jf te trans­formeren in een klant­gericht ser­vicebedri­jf. Zon­der de oude waar­den en kwaliteit­en uit het oog te ver­liezen, investeert de gemod­erniseerde boomk­wek­er­ij in een suc­cesvolle bedri­jf­s­cul­tu­ur. Sinds de start van het vernieuwing­spro­ces zijn er nieuwe medew­erk­ers in dienst getre­den, die de bomen ver­plant­ten en duizen­den nieuwe bomen kweekten.

De bescher­mde lig­ging in het stroomge­bied in het Rhein­land is een uit­stek­ende locatie voor een boomk­wek­er­ij. Het kli­maat, de grond en de cen­trale lig­ging in Europa zor­gen enerz­i­jds voor een voort­durende, gezonde groei. Anderz­i­jds zorgt dit er ook voor dat de boomk­wek­er­ij ook in de win­ter vri­jwel onon­der­bro­ken bomen kan leveren. 

De grond in het Rhein­land en de ecol­o­gis­che kweek­maa­trege­len van boomk­wek­er­ij Lap­pen bevorderen een gezond wor­tel­s­telsel, de basis voor een goede groei van de wor­tels en de verdere groei. Boven­di­en biedt de geografis­che lig­ging korte lev­er­ingsroutes naar de bestem­min­gen van de planten.

Boomk­wek­er­ij Lap­pen pro­duceert alle planten vol­gens de kwaliteitsvoorschriften van de FLL-norm. Het bedri­jf heeft duurza­amheid hoog in het vaan­del staan en daar­door neemt Lap­pen ook de ver­ant­wo­ordelijkheid voor de toekomst. De boomk­wek­er­ij is opti­maal gecer­ti­ficeerd met de “A”-status onder MPS-num­mer 803624. Daar­naast vol­doet het bedri­jf aan alle eisen van de Duitse Fed­erale Natu­urbescher­mingswet, ook met betrekking tot het brede plante­nas­sor­ti­ment. De boomk­wek­er­ij beschikt over gecer­ti­ficeerd bewi­js van de oor­sprong voor de diverse groeigebieden.

Uw contactpersonen

Hans-Jürgen Dieck

Hans-Jürgen Dieck

Bedrijfsleider

+49 2157 818–0
Peyrik Möller

Peyrik Möller

Verkoopmanagement

+49 2157 818–116
+49 151 162 651 16
Daniela Ollesch

Daniela Ollesch

Assistent van de raad van bestuur, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Kroatië, Slowakije, Polen

+49 2157 818–137
+49 151 162 651 37
Georg Engelke

Georg Engelke

Duitsland, Groot Brittannië, Ierland

+49 2157 818–153
+49 151 162 651 53
Florian Rieger

Florian Rieger

Duitsland

+49 2157 818–157
+49 151 162 651 57
Daniel Steinweg

Daniel Steinweg

Duitsland, Luxemburg

+49 2157 818–158
+49 151 626 703 69
Ricarda Schmitz

Ricarda Schmitz

Bijstand Duitsland, Nederland, België

+49 2157 818–154
René Goetschkes

René Goetschkes

Bijstand Duitsland

+49 2157 818–105
+49 151 162 651 05
Nina Hommers

Nina Hommers

Bijstand Duitsland

+49 2157 818–102
Tatjana Knak

Tatjana Knak

Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Oezbekistan, Wit-Rusland, Estland, Litouwen, Letland

+49 2157 818–139
+49 151 162 651 39
Nataliya Hauser

Nataliya Hauser

Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Oezbekistan, Wit-Rusland, Estland, Litouwen, Letland

+49 2157 818–129
+49 151 162 651 29
Vincent Roblot-Lescaux

Vincent Roblot-Lescaux

Frankrijk, België (Wallonië), Luxemburg, Frans Zwitserland

+49 2157 818–184
+49 151 162 651 84
Valentin Tantart

Valentin Tantart

Frankrijk, België (Wallonië), Luxemburg, Frans Zwitserland

+49 2157 818–125
+49 151 162 651 25
Tanja Müller

Tanja Müller

Bijstand Frankrijk

+49 2157 818–123
Maria Teresa Ferresi-Lappen

Maria Teresa Ferresi-Lappen

Turkije, Italië, Azië, Spanje, Scandinavië

+49 2157 818–127
+49 151 162 651 27
Teije de Haan

Teije de Haan

Nederland, België (Vlaanderen)

+49 2157 818–147
+31 646 08 06 92
Martin Funken

Martin Funken

Inkoop techniek en planten

+49 2157 818–162
+49 151 162 651 62
Katharina Heinen

Katharina Heinen

Inkoop planten

+49 2157 818–117
+49 151 162 651 89
Sabine Theobald

Sabine Theobald

Marketing en communicatie

+49 2157 818–106
+49 160 95678346