Gemeenten

Gemeenten

Al meer dan 100 jaar kopen Ned­er­landse en Bel­gis­che gemeen­ten hun planten en bomen bij boomk­wek­er­ij Lap­pen in het Rhein­land. Het Parc de Brux­elles in de Bel­gis­che hoofd­stad is bijvoor­beeld ingericht met planten van boomk­wek­er­ij Lap­pen. De planten van Lap­pen sieren eve­neens de groene ruimtes van het Mar­ti­ni Zieken­huis in Gronin­gen in Ned­er­land en het Burge­meester Van Stam­plein in Amsterdam.

Dit heeft ver­schil­lende rede­nen: enerz­i­jds onder­s­te­unt Lap­pen de gemeen­telijke verte­gen­wo­ordi­gers bij de aanbeste­d­ing in de lokale taal. Hier­bij draait het bijvoor­beeld om kwaliteit­seisen, beschri­jvin­gen, plant­g­roottes en de nalev­ing van de kwaliteitsvoorschriften van de FLL-norm. Anderz­i­jds biedt de boomk­wek­er­ij een breed en kwal­i­tatief hoog­waardig plante­nas­sor­ti­ment toege­spitst op de behoeften van de gemeenten. 

De bomen van Lap­pen zor­gen voor een homogeen bladerdek, dat voor een uni­forme, goed onder­houden aan­blik zorgt. Dit is voor­namelijk bij het beplanten van lanen een onder­schei­dende fac­tor. Onder gemeen­ten groeit de vraag naar kleine, droogtebestendi­ge bomen met kleine en smalle kru­inen. De locatiefac­toren veran­deren sterk: door de kli­maatveran­der­ing, maar ook door de steeds dichter wor­dende bebouwing. Met zijn weelderige, onder­houdsvrien­delijke groen biedt Lap­pen pre­cies de juiste bomen voor lev­endi­ge stad­s­cen­tra en prachtige lanen.

Stads­gerichte hov­e­niers­bedri­jven en gemeen­ten kiezen hun bomen direct in de boomk­wek­er­ij kiezen, omdat deze in de nabi­jheid van zow­el Bel­gië als Ned­er­land ligt. Daar­naast biedt Lap­pen ook kweek­con­tracten voor gemeen­ten met bij­zon­dere eisen.

Onze doelgroepen

Tuin- en landschapsarchitecten

Boomk­wek­er­ij Lap­pen biedt uit­ge­brei­de onder­s­te­un­ing aan ontwer­pers en architecten.

Tuinaanleg en landschapsbouw

Bin­nen het seg­ment tuinaan­leg en land­schaps­bouw staat onze naam zow­el nation­aal als inter­na­tion­aal voor betrouw­baarheid en een uit­ge­breid plantenassortiment.

Gemeenten

Al meer dan 100 jaar kopen gemeen­ten hun planten en bomen bij boomk­wek­er­ij Lap­pen in het Rheinland.