Vormnaaldbomen: Kussenvormige bomen, kegelbomen en consorten.

De meeste soorten naald­hout zijn prob­leem­loos te snoeien. Niet alleen dwergsoorten en kleinere planten, maar ook grotere bomen zoals de Picea (spar), Lar­ix (lariks), Thu­ja (lev­ens­boom) en de Pinus (pijn­boom, den) kun­nen in ver­schil­lende fig­uren ges­noeid wor­den. Niet alleen de klassieke vor­men zoals bollen, zuilen en kegels zijn mogelijk. Lap­pen biedt bijvoor­beeld met de windgevor­mde boom, het canyon­type of de “berg­bek­lim­mer” bij­zon­dere blikvangers.

Naald­bomen zijn geschikt als haag­plant, maar bieden ook andere gebruiksmo­gelijkhe­den. In parken of tuinen wor­den de bomen gebruikt als soli­tair. In kussen­vorm sieren ze ook Japanse tuinen en zijn de bomen geschikt als aantrekke­lijke beplant­i­ng in kleine ruimtes. De moed­er­plant van de Gink­go bilo­ba ‘Dila’ (Gingko-boom) staat voor de boomk­wek­er­ij. De nakomelin­gen onder­schei­den zich net als de soort zelf door hun aan­pass­ingsver­mo­gen. Deze boom heeft geen spe­ciale bodemvereis­ten en kan vri­jwel over­al geplant wor­den. De Gink­go bilo­ba ‘Dila’ (Gingko-boom) groeit meer hor­i­zon­taal dan ver­ti­caal en heeft een breed gesprei­de groei. Voor­namelijk op soli­taire stand­plaat­sen in tuinen en parken komt deze bij­zon­der goed tot zijn recht.

Boomges­lacht­en zoals de Pseudot­suga (dou­glass­par) gedi­jen het beste in een mild kli­maat. De bomen hebben een geringe behoefte aan verse, diepe grond. Dankz­ij hun gemid­delde voed­ings­be­hoefte zijn deze bomen robu­ust en duurza­am. De bomen groeien het best in leem- en humusachtige bodems die niet veel kalk of ste­nen bevat­ten. De Pseudot­suga (dou­glass­par) is een groen­bli­jvende, schaduwbestendi­ge en snel­groeiende boom die bij­zon­der pop­u­lair is. Dit geldt ook voor de blad­ver­liezende Metase­quoia (Chi­nese mam­moet­boom). Dit lev­ende fos­siel kan wel 35 meter hoog wor­den. De boom groeit het beste in bodems die rijk zijn aan voed­ingsstof­fen en humus. Dankz­ij de vorst­bestendigheid weer­staat de Chi­nese mam­moet­boom tem­per­a­turen van min­der dan ‑30 °C. Hier­door kan de boom op veel plaat­sen geplant worden.

De Europese Lar­ix decidu­da (L. europaea) (Europese lariks) valt vooral op door zijn schoonheid tij­dens het uit­lopen van de bladeren. Deze boom is ideaal als sier­lijke en losse haag­plant van­wege zijn snelle groei. Een diepe bodem en een goede ver­zorg­ing zijn van belang om de gevor­mde naald­bomen als natu­urlijke zichtbescherming te gebruiken.