Vormloofbomen: Kubusbomen, bolbomen & co.

Naast de vri­j­groeiende loof­bomen omvat het assor­ti­ment van boomk­wek­er­ij Lap­pen ook tal­loze vorm­bomen. De blokvormi­gen bolvormig ges­noei­de bomen wor­den vooral geplant in strat­en, parken en lanen. Hier vor­men deze bomen een natu­urlijke pri­va­cy- en windbescherming. Som­mige soorten zijn geschikt als haag­plant voor con­tain­erk­week. Dit is vooral inter­es­sant voor ter­rassen en tuinen. De klassiek­ers zoals bol­bomen, kegel­bomen, kubus­bomen, spi­raal­bomen, zuil­bomen, lei­bomen, bollen op een hoge stam, dakvor­men, piramide­bomen of bomen met vierkante kolom­men zijn bij­zon­der populair.De Acer campestre (esdoorn, Spaanse esdoorn of veldes­doorn) over­tu­igt als waarde­volle, indus­triebestendi­ge, schaduwver­dra­gende haag­plant met een mooi bladerdek. Deze boom staat bek­end om zijn hoge vorst­bestendigheid in de win­ter en droogte­tol­er­antie in de zomer.

Met hun dichte gebladerte zijn de voorgevor­mde hagen van Lap­pen bieden waarde­volle nest­plek­jes voor vogels. Daar­naast bieden de hagen uit­stek­ende bescherming tegen zicht, wind en erosie. Ook wor­den deze gebruikt om ruimtes te creëren in tuinen en parken. Vanaf augus­tus of sep­tem­ber sprin­gen deze als ware blik­vangers in het oog dankz­ij hun mooie, geel tot oran­je bladeren.

Kleinere sub­soorten zoals de Acer campestre ‘Nanum’ (boles­doorn) en de Acer campestre ‘Cul­ti­var’ (kleine veldes­doorn) hebben dezelfde cri­te­ria als de grotere bomen. Deze bomen zijn ook geschikt als sier­planten voor ter­rassen en tuinen. Over het alge­meen vallen loof­bomen zoals de Acer capil­lipes (slan­gen­huides­doorn), de Acer cap­pado­ci­cum ‘Aureum’ en de Acer cap­pado­ci­cum’Rubrum’ (gele en rode Colchis­che esdoorn) en de Sor­bus aria L. (meelbes) samen met andere loof­bomen in de smaak. Dit is te danken aan hun mooie en dichte gebladerte en hun veelz­i­jdi­ge gebruiksmo­gelijkhe­den langs wegen, in parken, als haag of in potten.

Door de vele vor­men en snoeimo­gelijkhe­den vor­men de vorm­loof­bomen vaak een belan­grijk onderdeel van mod­erne tuinar­chi­tec­tu­ur en ‑ontwerp. De dakvormige Carpi­nus (haag­beuk) en Zelko­va zijn een natu­urlijke bron van schaduw. Bogen van loof­bomen vor­men de toe­gang tot een betov­erende tuin. De vor­mgev­ing van de planten is een uit­ge­breid pro­ces. Dit vin­dt plaats door de jaren heen, tot­dat de planten de tuin een ver­zorgd uiter­lijk geven.