Assortiment

Assortiment

Assortiment

Het assor­ti­ment van Lap­pen is even omvan­grijk als divers. Een greep uit het assortiment:

  • Vrij gek­week­te of vorm­naald­bomen en vorm­loof­bomen (met een sta­momtrek tot 140 cen­time­ter en een totale hoogte tot 14 meter)
  • Krachtige den­nen en meer­stam­mige bomen
  • Klim­bomen of bomen met massieve, gegroefde stammen.

Naast het omvan­grijke vol­le­gron­das­sor­ti­ment van 400.000 bomen is er het hele jaar door ook een exclusief aan­bod aan containerplanten.

Voor de spon­tane tuin­man­nen­biedt het tra­di­tionele bedri­jf een breed assor­ti­ment aan planten met kokoskluit of in een Air­pot. Deze bomen kun­nen ook buiten de win­ter­rust­pe­ri­ode geplant wor­den. Ideaal voor bijvoor­beeld voor bouw­plaat­sen die achter­lopen op de plan­ning of die slechts op bepaalde tijd­stip­pen in de zomer toe­ganke­lijk zijn.

Aan de hand van de kwal­i­tatief hoog­waardi­ge pro­ducten afkom­stig van part­nerk­wek­er­i­jen, ‑pro­du­cen­ten en ‑tel­ers ver­volledi­gen wij ons aan­bod — zo kun­nen wij bijvoor­beeld ook ver­keers­groen, bollen, hagen, rozen, vaste planten, stru­iken of bam­boes leveren.

Boomk­wek­er­ij Lap­pen brei­dt het assor­ti­ment voort­durend uit om mee te gaan in nieuwe trends in de tuinar­chi­tec­tu­ur en om in te spe­len op veran­derende kli­maatom­standighe­den. Ook houdt het bedri­jf bij de samen­stelling van het assor­ti­ment reken­ing met de steeds dichter wor­dende bebouwing in stedelijke gebieden,

Dit is bijvoor­beeld terug te zien in het loof­boomas­sor­ti­ment: van de Acer (esdoorn), Alnus (els), Betu­la (berk), Fagus (beuk), Amerikaanse Frax­i­nus (es), Cory­lus (boom­haze­laar), Juglans (wal­noot), Malus (sier­ap­pel), Pla­tanus (plataan), Tilia (linde), Ulmus (iep), maar ook van diverse fruit­bomen is er een rijke selec­tie aan ver­schil­lende var­iëteit­en. De boomk­wek­er­ij biedt klanten bin­nen de ges­lacht­en eiken, Prunus (sierk­ers) en Malus (sier­ap­pel) een zeer ruime keuze aan soorten.

Ook op het gebied van naald­bomen over­tu­igt de Ned­er­ri­jnse boomk­wek­er­ij. Het assor­ti­ment bevat soorten die een prachtige aan­vulling vor­men in parken en gro­enge­bieden. De grote ver­schei­den­heid aan vor­men en kleuren biedt ook een veelvoud aan mogelijkhe­den voor de meest uiteen­lopende kli­maat­zones en het gebruik in aller­lei pro­jecten: van ver­fi­jnde tuinen tot stedelijke megaprojecten.

Catalogus

Wilt u meer infor­matie over ons pro­duc­tas­sor­ti­ment? Blad­er dan hier door onze online catalogus.

Loofbomen

Loofbomen

De loof­bomen van Lap­pen, zoals de linde, de esdoorn, de beuk, de eik of de kas­tan­je, hebben in het najaar spec­tac­u­laire herfstkleuren.

Meer

Naaldbomen

Naaldbomen

Naald­bomen van Lap­pen vallen in de smaak van­wege hun bij­zon­dere vorm en de rijk­dom aan kleuren. Deze bomen bieden boven­di­en vele toepassingsmogelijkheden.

Meer

Vormloofbomen

Vormloofbomen

Naast de vri­j­groeiende loof­bomen omvat het assor­ti­ment van boomk­wek­er­ij Lap­pen ook tal­loze vormbomen.

Meer

Vormnaaldbomen

Vormnaaldbomen

De zachthouten soorten zijn dwergsoorten en kleinere planten. Deze zijn alle­maal vorm­baar en wor­den geleverd in con­tain­ers of met wortelkluit.

Meer

Potplanten

Potplanten

Enerz­i­jds is er het uit­ge­brei­de vol­le­gron­das­sor­ti­ment bestaande uit 400.000 bomen, anderz­i­jds biedt Lap­pen het hele jaar door ook een exclusief aan­bod aan containerplanten. 

Meer