Boomk­wek­er­ij Lap­pen biedt uit­ge­brei­de onder­s­te­un­ing aan ontwer­pers en archi­tecten uit Bel­gië en Ned­er­land. Advies tij­dens de ontwerp­fase, maar ook tij­dens en na de uitvo­er­ing van uw pro­jecten. De boomk­wek­er­ij ligt in de nabi­jheid van zow­el Bel­gië als Ned­er­land. Hier­door kun­nen klanten de planten een­voudig op locatie bezichti­gen en uitkiezen. De medew­erk­ers van de boomk­wek­er­ij verzege­len de bomen ver­vol­gens en berei­den deze op pro­fes­sionele wijze voor op hun toekom­stige bestem­ming. Lap­pen beschikt boven­di­en over de ken­nis om de juiste planten te selecteren voor de beoogde locatie.

Ook bij de voor­berei­d­ing van aanbeste­din­gen kri­j­gen archi­tecten locatiead­vies voor de mogelijke beplant­i­ng. Een dergelijk advies omvat een uit­ge­brei­de toelicht­ing, een kos­te­n­analyse of een bezoek aan de boomk­wek­er­ij met boombezichtigin­gen voor het pro­jec­ton­twerp. Daar­bij con­trol­eren we meteen de beschik­baarheid van de gewen­ste planten. Als de planten onver­hoopt niet beschik­baar zijn, dan bieden wij indi­vidu­ele alter­natieven die we op locatie presenteren.

Voor spe­ciale eisen en pro­jecten biedt Lap­pen ook kweek­con­tracten aan.