Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN BOOM & BONHEUR BV

 

Algemene Bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepaling

 1. Verkop­er: BOOM & BONHEUR BV
 2. Kop­er: Iedere natu­urlijke of rechtsper­soon, die van verkop­er zak­en afneemt.
 3. Lever­anci­er: Iedere natu­urlijke of rechtsper­soon, die aan verkop­er zak­en levert.
 4. Wed­er­par­ti­jen: Kop­er en leverancier.
 5. Offerte en / of aan­bied­ing: Een aan­bied­ing om een overeenkomst aan te gaan.
 6. Order: Een schriftelijke beves­tig­ing van aan­vaard­ing van het aanbod.

 

Art. 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voor­waar­den zijn van toepass­ing op alle aan­biedin­gen, offer­ten en/of op alle verkoopovereenkom­sten, door verkop­er aange­gaan met wed­er­par­ti­jen. Afwijkin­gen van deze algemene voor­waar­den zijn slechts bindend indi­en en voor zover dit tussen verkop­er en wed­er­par­ti­jen uit­drukke­lijk, schriftelijk, is overeengekomen. Deze voor­waar­den zijn niet toepas­baar op inkopen van de verkoper.
 2. De onder­hav­ige voor­waar­den zijn eve­neens van toepass­ing op overeenkom­sten met wed­er­par­ti­jen, voor de uitvo­er­ing waar­van door wed­er­par­ti­jen der­den dien­den te wor­den betrokken.
 3. Algemene en/of bij­zon­dere voor­waar­den van de kop­er en/of lever­anci­er binden de verkop­er niet, behalve als de verkop­er de toepas­selijkheid van dergelijke voor­waar­den schriftelijk met zoveel woor­den heeft aanvaard.
 4. Indi­en één of meerdere bepalin­gen in deze algemene voor­waar­den op enig moment geheel of gedeel­telijk nietig zijn of verni­etigd mocht­en wor­den, dan bli­jft het overi­gens in deze algemene voor­waar­den bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indi­en verkop­er niet steeds strik­te nalev­ing van deze voor­waar­den ver­langt, betekent dit niet dat de bepalin­gen daar­van niet van toepass­ing zijn, of dat verkop­er in eniger­lei mate het recht zou ver­liezen om in andere gevallen de stipte nalev­ing van de bepalin­gen van deze voor­waar­den te verlangen.
 6. Voor zover deze algemene voor­waar­den ook zijn opge­maakt in een andere taal dan de Ned­er­landse, is de Ned­er­landse tekst bij ver­schillen steeds beslissend.
 7. Onder ’schriftelijk’ wordt in deze voor­waar­den ver­staan: per brief, per tele­fax of langs elek­tro­n­is­che weg.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

 Art. 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door de verkop­er uit­ge­brachte offertes en/of aan­biedin­gen zijn vri­jbli­jvend, ten­z­ij uit de offerte en/of aan­bied­ing anders blijkt. Alle offertes en aan­biedin­gen wor­den gedaan onder voor­be­houd van tussen­ti­jdse verkoop en groei. Offertes en/of aan­biedin­gen wor­den schriftelijk bevestigd.

 

Art. 4. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand wan­neer verkop­er de opdracht schriftelijk heeft beves­tigd en tevens een eventueel overeengekomen betal­ingszek­er­heid door de verkop­er schriftelijk is geac­cepteerd. Elke verkoopovereenkomst wordt door de verkop­er aange­gaan onder de ont­bindende voor­waarde dat de kop­er, uit­slui­tend ter beo­ordel­ing door de kredi­etverzek­er­aar van verkop­er, vol­doende kredi­et­waardig blijkt voor de geldelijke nakom­ing van de overeenkomst.
 2. Indi­en de aan­vaard­ing (al dan niet op ondergeschik­te pun­ten) afwijkt van het in de offerte en/of de aan­bied­ing opgenomen aan­bod dan is verkop­er daaraan niet gebon­den. De overeenkomst komt dan niet overeenkom­stig deze afwijk­ende aan­vaard­ing tot stand, ten­z­ij verkop­er anders aangeeft.
 3. Een samengestelde pri­j­sop­gave ver­plicht verkop­er niet tot het ver­richt­en van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkom­stig deel van de opgegeven pri­js. Aan­biedin­gen en/of offertes gelden niet automa­tisch voor toekom­stige orders.
 4. Eventueel lat­er gemaak­te aan­vul­lende afsprak­en en/of wijzigin­gen alsmede mon­delinge toezeg­gin­gen door per­son­eel van verkop­er of namens hem gedaan door zijn agen­ten of andere voor hem werk­ende verte­gen­wo­ordi­gers, binden de verkop­er alleen vanaf het moment dat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

 

Art. 5. Prijzen

 1. Alle pri­jzen wor­den uitge­drukt in de overeengekomen val­u­ta en zijn exclusief BTW en andere heffin­gen van over­hei­dswege en gelden ver­laden (Free Car­ri­er) van verkop­er te Net­te­tal-Kaldenkirchen Duit­s­land (FCA, incoterms® 2020) ten­z­ij ander schriftelijk overeengekomen.
 2. Ten­z­ij uit­drukke­lijk anders is overeengekomen, komen de kosten voor ver­pakking, embal­age, verzend­ing en het trans­port alsmede alle overige kosten,daaronder begrepen reis- en verbli­jfkosten, admin­is­tratiekosten, opgelegd of geheven door der­den ten beho­eve van pro­ducten van de verkop­er, waaron­der niet lim­i­tatief de verzek­er­ing en de con­t­role door de NVWa, Nak­tu­in­bouw en/of andere fytosan­i­taire autoriteit­en, alle heffin­gen en/of belastin­gen, die wegens de door verkop­er met de kop­er ges­loten overeenkomst ver­schuldigd zijn of zullen wor­den, zow­el direct als indi­rect, uitslui­tend en volledig voor reken­ing van de kop­er en mogen niet op de aan verkop­er ver­schuldigde bedra­gen in min­der­ing wor­den gebracht.
 3. Indi­en na de order­beves­tig­ing maar voor lev­er­ing van de pro­ducten één of meer van de kost­pri­js­bepal­ende vari­abele fac­toren een wijzig­ing onder­gaan, behoudt verkop­er zich het recht voor de overeengekomen pri­jzen dienovereen­komstig aan te passen.
 4. Indi­en de verkop­er en de kop­er overeenkomen dat de pri­js in een andere val­u­ta is dan de Euro, dan is de wis­selko­ers van de Euro op de datum van de order­beves­tig­ing van toepass­ing, ten­z­ij anders schriftelijk overeengekomen.

 

 

Art. 6. Betaling

 1. Ten­z­ij uit­drukke­lijk anders overeengekomen dient het fac­tu­urbedrag, zon­der enige aftrek van kort­ing of andere ver­reken­ing, zon­der opschort­ing, bin­nen 14 dagen na de fac­tu­ur­da­tum te zijn voldaan.
 2. Alle betalin­gen zullen vrij van kosten geschieden op de door verkop­er aan te wijzen bank- of girorekening.
 3. Dis­con­teer­bare wis­sels wor­den door verkop­er niet geaccepteerd.
 4. Betal­ing heeft eerst plaats­gevon­den, als verkop­er onge­hin­derd over het bedrag kan beschikken;
 5. Aan per­so­n­en in dienst van verkop­er, die daar­toe geen uit­drukke­lijke vol­macht hebben, kan niet bevri­j­dend wor­den betaald.
 6. Indi­en op enig moment bij verkop­er gerede twi­jfel bestaat omtrent de kredi­et­waardigheid van kop­er, heeft verkop­er het recht, alvorens (verder) te presteren, van kop­er te eisen dat vooruit­be­tal­ing van de koop­som plaatsvin­dt, of dat kop­er een deugdelijke zek­er­heid stelt ter hoogte van de bedra­gen die verkop­er nog van kop­er zal hebben te vorderen.
 7. Verkop­er heeft het recht, ondanks andere bestem­ming van de betal­ing door kop­er, betalin­gen eerst met oud­ere schulden aan kop­er te ver­reke­nen. Zijn reeds kosten en rente ontstaan, dan is verkop­er gerechtigd de betal­ing eerst met de kosten, dan met de rente en pas daar­na met de hoofd­vorder­ing te verrekenen.

 

Art. 7. Niet (tijdige) betaling

 1. De betal­ing kan niet wor­den opgeschort op grond van beweerdelijke ondeugdelijke lev­er­ing of op grond van het feit dat de lev­er­ing nog niet com­pleet is of wegens enige andere door de kop­er gepre­tendeerde vorder­ing. De kop­er is ook niet gerechtigd tot ver­reken­ing of retourner­ing tegen ver­goed­ing van de koop­pri­js of ver­min­der­ing van de koop­pri­js ten­z­ij de verkop­er uit­drukke­lijk en schriftelijk zijn instem­ming heeft gegeven.
 2. Indi­en kop­er in gebreke bli­jft de van hem ver­langde vooruit­be­tal­ing op grond van het vorige artikel onder lid 6 te vol­doen dan wel de daar­toe vereiste zek­er­heid te stellen, dan heeft verkop­er het recht de overeenkomst gedeel­telijk dan wel geheel te ontbinden.
 3. In het geval een order in gedeel­ten wordt uit­gevo­erd, is verkop­er gerechtigd voor de deelleve­ringen betal­ing te eisen, alvorens de overige deellev­erin­gen te verrichten.
 4. Verkop­er is gerechtigd bij of na het aan­gaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de kop­er zek­er­heid te eisen, dat zow­el aan betal­ings- als aan andere ver­plichtin­gen uit deze overeenkomst wordt voldaan. Weiger­ing van de kop­er om de ver­langde zek­er­heid te stellen, geeft de verkop­er het recht zijn ver­plichtin­gen op te schort­en en geeft hem uitein­delijk het recht de overeenkomst zon­der inge­brekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeel­telijk te ont­binden, onver­min­derd zijn recht op ver­goed­ing van eventueel door hem gele­den schade.
 5. Bij over­schri­jd­ing van de betal­ing­ster­mi­jn is de kop­er vanaf het ver­strijken van de betal­ing­ster­mi­jn van rechtswege in verzuim. Vanaf het tijd­stip dat er sprake is van niet-nakom­ing van de betal­ingsver­plicht­ing door de kop­er is de kop­er over het te vorderen bedrag een rente ver­schuldigd ter hoogte van de rel­e­vante wet­telijke handelsrente.
 6. Alle kosten, zow­el gerechtelijke als buiten­gerechtelijke waar­bij de laat­ste op ten­min­ste 15% van het te vorderen bedrag wordt gesteld met een min­i­mum van € 250,00 ver­band houdende met het niet (tijdig) betal­en van het­geen de kop­er schuldig is, zijn voor reken­ing van de kop­er. Onder buiten­gerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van som­matie en inge­brekestelling naast de ver­schot­ten en het hon­o­rar­i­um van degene die door de verkop­er met de invorder­ing wordt belast. Indi­en het fail­lisse­ment van de kop­er wordt aangevraagd, is hij buiten de hoofd­som en de daarop drukkende buiten­gerechtelijke kosten en de con­tractuele rente, eve­neens de kosten van de fail­lisse­mentsaan­vrage verschuldigd.

 

Art. 8. Levering

 1. Ten­z­ij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle lev­erin­gen FCA Net­te­tal-Kaldenkirchen Duit­s­land incoterms® 2020. Indi­en lev­er­ingscon­di­ties Cost Paid To (CPT) (plaats) incoterms® 2020 of Deliv­ered at Place Unloaded (DPU) (plaats) incoterms® 2020, overeengekomen wordt, zijn er ver­schil­lende opties.

CPT: Lev­erin­gen zullen geschieden naar de overeengekomen locatie door mid­del van volle vracht­en. Lossen is de ver­ant­wo­ordelijkheid van de koper.

CPT in com­bi­natie: Indi­en de kop­er kleine orders afroept, deellev­erin­gen afroept en / of zijn orders slechts gedeel­telijk afroept, waar­door er een deelvracht ontstaat, wordt deze geleverd in een samengestelde com­bi­natievracht. Dit heeft con­se­quen­ties voor de flex­a­biliteit van de lev­er­ing, en de plan­ning wordt bepaald door de verkop­er. De verkop­er gerechtigd de ontstane meerkosten door te bereke­nen aan de kop­er als er geen com­bi­natie mogelijk is. Lossen is de ver­ant­wo­ordelijkheid van de koper.

DPU: In spec­i­fieke gevallen in Ned­er­land en Bel­gië zal de verkop­er de pro­ducten direct naast de trail­er lossen. De kop­er is ver­plicht te assis­teren bij het lossen.

N.B.: In alle gevallen is de chauf­feur ver­ant­wo­ordelijk voor het trans­port van de goed­eren naar de afge­spro­ken loslo­catie en zal daarom ver­ant­wo­ordelijk zijn voor het beo­orde­len van de toe­ganke­lijkheid van de loslocatie.

 1. Bij door verkop­er ver­zorgde lev­erin­gen draagt de kop­er zorg voor het op vakkundi­ge wijze lossen, ten­z­ij uit­drukke­lijk anders is overeengekomen.
 2. Bij deze lev­erin­gen geldt dat de max­i­mum tijd voor loss­ing van een volle vracht, ten­z­ij uit­drukke­lijk anders overeengekomen, twee uur bedraagt. De losti­jd bij deellev­erin­gen max­i­maal één uur. Bij over­schri­jd­ing van deze losti­jd c.q. toevoeg­ing van extra losadressen is verkop­er gerechtigd tot het tegen kost­pri­js in reken­ing bren­gen van de extra vrachtkosten/losuren/wachturen.
 3. Ver­pakkings­ma­te­ri­aal wordt aan de kop­er door­berek­end. De klant mag het ver­pakkings­ma­te­ri­aal in het­zelfde seizoen terug­bren­gen, waar­na een vaste gehanteerde ver­goed­ing wordt terugbetaald.
 4. Meegeleverde hulp­ma­te­ri­alen zoals strop­pen, ket­tin­gen, hol­sters, etc. wor­den door verkop­er in reken­ing gebracht en slechts dan gecred­i­teerd wan­neer deze voor reken­ing van de kop­er in goede staat bin­nen één maand gere­tourneerd zijn.
 5. De zak­en wor­den, ten­z­ij anders schriftelijk overeengekomen, getrans­porteerd voor risi­co van de koper.
 6. Indi­en de lev­er­ing­ster­mi­jn door toe­doen van de kop­er wordt vervroegd of over­schre­den, is kop­er ver­ant­wo­ordelijk voor schade aan het gewas die door voor­ti­jdig of uit­gestelde lev­er­ing is ontstaan.
 7. Het niet (op tijd) nakomen van enige betal­ingsver­plicht­ing door kop­er, schort de lev­er­ingsver­plicht­ing van verkop­er op.

 

 

Art. 9. Levertijd

 1. De door kop­er opgegeven data voor lev­er­ing zijn vri­jbli­jvend, ten­z­ij uit­drukke­lijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Door­dat de lev­er­ingsti­j­den onder­he­vig zijn aan diverse omstandighe­den buiten de invloed van verkop­er, is deze niet aansprake­lijk voor enige vorm van ver­trag­ing betr­e­f­fende het aankomen van de vracht.
 2. Bij lev­er­ing “op afroep” heeft verkop­er het recht, indi­en niet in een vroegere afroep geschiedt, herf­stlev­erin­gen te allen tijde na 15 novem­ber van een kalen­der­jaar en voor­jaarslev­erin­gen te allen tijde na 1 april van een kalen­der­jaar uit te voeren.
 3. Ofschoon de opgegeven lev­er­ti­jd zoveel mogelijk in acht zal wor­den genomen, geldt deze lev­er­ti­jd slechts bij benader­ing en kan deze nim­mer wor­den beschouwd als een fatale ter­mi­jn. Verkop­er is niet eerder in verzuim ten aanzien van de lev­er­ti­jd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door kop­er, deze hem hier­bij in de gele­gen­heid heeft gesteld alsnog te lev­eren bin­nen een redelijke ter­mi­jn en verkop­er hier­aan geen gevolg heeft gegeven.
 4. De overeengekomen lev­er­ing­ster­mi­jn vangt aan zodra een overeenkomst tot stand is gekomen overeenkom­stig artikel 4.1.
 5. Bij een ver­zoek om de najaarslev­er­ing uit te stellen tot na 15 decem­ber, wordt de pri­js met mark­t­con­form verhoogd.
 6. Bij een ver­zoek om de voor­jaarslev­er­ing uit te stellen tot het najaar komen alle gemaak­te kosten om dit mogelijk te mak­en voor reken­ing van de kop­er. Daar­naast wordt de kop­er op dat moment alvast min­i­maal 50% van het fac­tu­urbedrag in reken­ing gebracht.
 7. Verkop­er behoudt zich het recht voor de goed­eren in gedeel­ten af te lev­eren, in welk geval de in artikel 6 omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepass­ing zijn op elke deellevering.

 

Art. 10. Annulering 

 1. Wordt een door de kop­er ver­strek­te order geheel of gedeel­telijk gean­nuleerd, dan dient hij de ingevolge hier­van bij verkop­er ontstane schade te ver­goe­den. De schade wordt met 50% van de net­to fac­tu­ur­waarde van gean­nuleerde order berek­end. Het in reken­ing bren­gen van een hogere schade, wan­neer deze kan wor­den bewezen, bli­jft voorbehouden.
 2. Wan­neer afname wordt geweigerd is kop­er voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprake­lijk, ten­z­ij de weiger­ing van afname het gevolg is van een ver­keerde lev­er­ing of trans­ports­chade, waar­door het verdere gebruik van de gehele lev­er­ing in behoor­lijke mate wordt belem­merd dan wel onmo­gelijk wordt gemaakt. Voor de bereken­ing van de schade geldt het­geen is gesteld in het eerste lid.
 3. Indi­en afname wordt geweigerd, zon­der dat aan de hier­voor genoemde voor­waar­den is voldaan, heeft verkop­er het recht de pro­ducten ook zon­der vooraf­gaande med­edel­ing vrij tegen een hem accept­abel lijk­ende pri­js op reken­ing van de in verzuim zijnde kop­er verder te verhandelen.

 

Aansprakelijkheden

 

Art. 11. Overmacht

 1. Het over­schri­j­den van de lev­er­ing­ster­mi­jn op grond van over­ma­cht en andere onvoorziene en de verkop­er niet toereken­bare gebeurtenis­sen, waar­door verkop­er de lev­er­ing in behoor­lijke mate wordt bemoeil­ijkt en/of onmo­gelijk wordt gemaakt – hieron­der vallen niet lim­i­tatief groeis­chade of bed­erf van planten door onvoorziene en/of andere weer­schade, offi­ciële lev­er­ingsver­bo­den en/of andere beschikkin­gen, bedri­jf­sstorin­gen, stakin­gen etc. Ook indi­en de omstandighe­den zich voor­doen bij lever­anciers van verkop­er, zijn verkop­er ook bij bindend overeengekomen ter­mi­j­nen niet toe te reke­nen. Zulke gebeurtenis­sen geven verkop­er het recht de lev­erin­gen met de duur van de belem­mer­ing plus een gepaste aan­loop­ti­jd op te schort­en of voor het nog niet gepresteerde deel de overeenkomst geheel of gedeel­telijk te ontbinden.
 2. Voor zover de belem­merin­gen langer dan vier weken duurt, en deze belem­mer­ing niet aan verkop­er is toe te reke­nen, heeft kop­er niet dan nadat hij verkop­er een redelijke schriftelijke nalev­er­ing­ster­mi­jn heeft gesteld, het recht de overeenkomst, voor zover verkop­er nog niet heeft gepresteerd, te ontbinden.
 3. Als de overeenkomst door de verkop­er reeds gedeel­telijk is uit­gevo­erd, zal de kop­er de verkoop­pri­js van de geleverde goed­eren voldoen.

 

Art. 12. Schade

 1. Iedere aansprake­lijkheid van verkop­er en van het per­son­eel van verkop­er voor alle schade, welke schade ook, direct of indi­rect, waaron­der bedri­jf­ss­chade, schade aan roerende of onroerende zak­en dan wel aan per­so­n­en en ver­vol­gen­schade wordt uit­drukke­lijk uit­ges­loten behoudens opzet of aan opzet gren­zende nalatigheid zij­dens verkoper.
 2. Verkop­er aan­vaardt geen aansprake­lijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van pro­ducten van haar lever­anciers, het­zelfde geldt voor het trans­port. In ieder geval zal echter de aansprake­lijkheid van verkop­er zijn beperkt tot ten hoog­ste het fac­tu­urbedrag dat met de betr­e­f­fende zend­ing is gemoeid met een max­i­mum van € 50.000,00.
 3. De garantie van verkop­er is beperkt tot lev­er­ing van pro­ducten con­form de omschri­jv­ing in de orderbevestiging.
 4. Behoudens de wet­telijke aansprake­lijkheid op grond van dwin­gen­drechtelijke bepalin­gen en behoudens in geval van opzet of grove schuld, is verkop­er nim­mer aansprake­lijk voor enige door de kop­er gele­den schade. Aansprake­lijkheid voor indi­recte schade, gevol­gschade, imma­ter­iële schade, bedri­jf­ss­chade, milieuschade, schade wegens ged­erfde winst dan wel schade als gevolg van aansprake­lijkheid jegens der­den, wordt voorts uit­drukke­lijk uitgesloten.
 5. Indi­en in de plant latente infec­ties aan­wezig zijn, geldt dit als een niet toereken­bare teko­rtkom­ing aan de zijde van verkop­er, ten­z­ij kop­er aan­toont a) dat sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de verkop­er welke deze latente infec­ties heeft veroorza­akt of b) dat verkop­er op de hoogte was van deze latente infec­ties vooraf­gaande aan de koop maar kop­er hierover des­on­danks niet heeft geïnformeerd.

 

Art. 13. Informatieplicht koper

 1. Kop­er is ver­plicht zijn afne­mers, indi­en noodza­ke­lijk, over de juiste behan­del­ing van de geleverde pro­ducten te informeren en hun in voorkomende gevallen in het bij­zon­der op de hoogte te stellen van de aan de pro­ducten ver­bon­den gevaren zoals giftigheid van de planten, onver­draagza­amheid bij inname van planten en/of delen van planten.
 2. Kop­er vri­jwaart verkop­er van iedere vorm van aansprake­lijkheid jegens der­den, indi­en schade ontstaat als gevolg van het niet nakomen van de hier­voor genoemde ver­plichtin­gen door koper.

 

 

Art. 14. Recht van reclame

 1. Kop­er is ver­plicht de goed­eren bij aflev­er­ing te onder­zoeken op zicht­bare en/of direct waarneem­bare gebreken. Als zodanig wor­den aange­merkt alle gebreken welke door mid­del van nor­male zin­tu­iglijke waarne­m­ing of een een­voudi­ge steekproef kun­nen wor­den gecon­sta­teerd. Voorts is kop­er ver­plicht te con­trol­eren of de geleverde goed­eren ook op overige pun­ten in overeen­stem­ming zijn met de bestelling. Door het niet naleven van de con­troleplicht ver­li­est de kop­er alle eventuele aansprak­en op de verkoper.
 2. Reclames betr­e­f­fende kwaliteit en kwan­titeit van de geleverde goed­eren moeten schriftelijk en uiter­lijk bin­nen acht kalen­derda­gen na aflev­er­ing zijn inge­di­end. Gebreken die pas in een lat­er sta­di­um ont­dekt kun­nen wor­den (niet-zicht­bare gebreken) dienen ter­stond na ont­dekking aan verkop­er bek­end te wor­den gemaakt doch in ieder geval voor het einde van de eerste scheutzetting na aflev­er­ing. Indi­en het geleverde in aan­tal, hoeveel­heid en gewicht min­der dan 3% afwijkt van het­geen is overeengekomen, zal de kop­er des­on­danks zijn gehouden het geleverde te accepteren. Zodra deze ter­mi­j­nen zijn over­schre­den, wordt de kop­er geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behan­del­ing wor­den genomen.
 3. Te late en/of niet behoor­lijke inge­di­ende reclames wor­den niet in behan­del­ing genomen. De datum van de e‑mail of post­stem­pel is hier­bij bepalend.
 4. Indi­en het recht van reclame tijdig is ingeroepen en de reclame gerecht­vaardigd is, zal verkop­er naar eigen keuze kosteloos ver­van­gende pro­ducten lev­eren of ter hoogte van de fac­tu­ur­waarde een cred­it­no­ta sturen. Voor ver­van­gende lev­erin­gen moet verkop­er een gepaste ter­mi­jn wor­den gegund.
 5. Verkop­er is niet aansprake­lijk voor het niet suc­cesvol aanslaan of aan­groeien van de door hem geleverde planten. Ten­z­ij uit­drukke­lijk anders overeengekomen en dan onder de door verkop­er ver­strek­te voor­waar­den van hergroeigarantie.
 6. De klacht dient een omschri­jv­ing van het gebrek te bevat­ten en verkop­er dient op eerste ver­zoek in de gele­gen­heid te wor­den gesteld de klacht te onder­zoeken. De kop­er dient toe te staan dat de verkop­er een inspec­tie van de betrokken goed­eren door een deskundi­ge of een onafhanke­lijke keur­ingsin­stantie laat plaatsvin­den. Bij het gegrond verk­laren van de reclamer­ing door de deskundi­ge, zijn de kosten van de inspec­tie voor de verkop­er. Bij onge­grond­verk­lar­ing zijn de kosten voor reken­ing van de koper.
 7. Het recht van reclame ver­valt uiter­lijk één maand na schriftelijke niet-ont­vanke­lijk verk­lar­ing van de reclame door verkop­er, ten­z­ij kop­er tegen deze afwi­jz­ing schriftelijk bezwaar heeft inge­di­end. Verkop­er is ver­plicht kop­er in een dergelijk geval uit­drukke­lijk op de gevol­gen van zijn zwi­j­gen te wijzen.
 8. Een eventuele reclame bevri­jdt kop­er niet van zijn betal­ingsver­plichtin­gen. Slechts indi­en de verkop­er hierin schriftelijk toestemt, is kop­er gerechtigd het fac­tu­urbedrag met het bedrag van de gereclameerde pro­ducten te verminderen.
 9. Het recht van reclame kan slechts wor­den uit­geoe­fend door de directe con­tractspar­tij van verkop­er. Het recht van reclame is niet overdraagbaar.
 10. Elk recht van reclame ver­valt, indi­en de kop­er de door hem afgekeurde planten gedurende de peri­ode, dat zij bij hem aan­wezig zijn, niet met de nodi­ge zorg heeft behandeld.
 11. Het retour zen­den van de goed­eren geschiedt voor reken­ing en risi­co van de kop­er en kan alleen na vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming van de verkop­er plaatsvinden

 

Art. 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigen­dom van de door verkop­er geleverde goed­eren gaat niet eerder over op de kop­er dan na inte­grale betal­ing van alle door verkop­er gefac­tureerde bedra­gen met eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderin­gen wegens teko­rtsch­i­eten in de nakom­ing van koper’s ver­plichtin­gen uit deze overeenkomst of andere overeenkom­sten. Afgifte van een han­delspa­pi­er geldt in dit ver­band niet als betal­ing. De geleverde zak­en kun­nen zolang geen volledi­ge betal­ing heeft plaats­ge­had, te allen tijde door verkop­er wor­den teruggenomen, ter­wi­jl kop­er als­dan ver­plicht zal zijn deze zak­en ter­stond op eerste aan­man­ing aan verkop­er te retourneren.
 2. Kop­er dient de goed­eren waarop een eigen­domsvoor­be­houd rust afgeschei­den van de overige goed­eren op te slaan, dit om in staat te zijn de goed­eren van verkop­er te bli­jven onderscheiden.
 3. Zolang er op de geleverde goed­eren een eigen­domsvoor­be­houd rust, mag kop­er deze buiten zijn nor­male bedri­jf­suit­oe­fen­ing niet vervreem­den, bezwaren, ver­pan­den of ander­szins in de macht van der­den bren­gen. Het is de kop­er echter niet toeges­taan de goed­eren in het kad­er van zijn nor­male bedri­jf­suit­oe­fen­ing te vervreem­den op het moment dat door de kop­er surséance van betal­ing is gevraagd of de kop­er in staat van fail­lisse­ment is verk­laard. De verkochte zak­en bli­jven in eigen­dom tot zek­er­heid van verkop­er ook zolang kop­er vorderin­gen heeft uit hoofde van eerdere of lat­ere gelijk­soor­tige overeenkomsten.
 4. Het is kop­er niet toeges­taan het geleverde recht­ens of feit­elijk aan der­den over te dra­gen in eigen­dom dan wel te bezwaren met beperk­te recht­en zon­der toestem­ming van verkoper.

 

Art. 16. Sancties

 1. Kop­er garan­deert dat hij vol­doet en zal bli­jven vol­doen aan alle ver­plichtin­gen en beperkin­gen die voortvloeien uit alle toepas­selijke sanc­tieregel­gev­ing van de Verenigde Naties, de Verenigde Stat­en van Ameri­ka, de Europese Unie, Ned­er­land en van ieder ander land dat rel­e­vant is of kan wor­den voor de uitvo­er­ing van de ges­loten overeenkomst (“Sanc­tiewet­gev­ing”).
 2. In het bij­zon­der garan­deert de kop­er dat hij de gekochte goed­eren niet direct of indi­rect zal verkopen, over­dra­gen, lev­eren, of op andere wijze beschik­baar zal stellen aan (rechts)personen, entiteit­en, groepen of (overheids)organisaties die gesanc­tion­eerd zijn op grond van de Sanctiewetgeving.
 3. De kop­er draagt ervoor zorg dat alle ver­plichtin­gen uit dit artikel gelijke­lijk zullen wor­den opgelegd aan iedere par­tij aan wie hij goed­eren die hij van de verkop­er heeft betrokken doorverkoopt of levert.
 4. Indi­en de kop­er niet, niet tijdig of niet behoor­lijk vol­doet aan de ver­plichtin­gen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft de verkop­er het recht om zon­der inge­brekestelling de overeenkomst met onmid­del­lijke ingang op te schort­en of te ont­binden zon­der enige ver­plicht­ing tot schade­v­er­goed­ing van verkop­er en met volledi­ge schadeplichtigheid van de zijde van kop­er jegens verkop­er, een en ander ter dis­cretie van de verkoper.

 

 

Art. 17. Anti-Corruptie

 1. Kop­er zal te allen tijde vol­doen aan alle ver­plichtin­gen en beperkin­gen die voortvloeien uit alle toepas­selijke anti-cor­rup­tie regel­gev­ing van de Verenigde Stat­en van Ameri­ka, het Verenigd Koninkrijk, Ned­er­land en van ieder ander land dat rel­e­vant is of kan wor­den voor de uitvo­er­ing van de ges­loten overeenkomst (“Anti­cor­rup­tiewet­gev­ing”).
 2. Ieder aan­bod aan en iedere aan­vaard­ing door werkne­mers of leden van het bestu­ur van de klant van geld, giften, cadeaus, reizen, ver­maak of andere ver­goed­ing die betrekking heeft op de overeenkomst of de verkop­er en die is bedoeld om, of kan wor­den gezien als, aans­poring om op een bepaalde manier te han­de­len is strikt verboden.
 3. De klant zal niets direct of indi­rect aan­bieden, beloven of geven aan enige poli­tieke par­tij, cam­pagne, over­hei­dsin­stantie, ambte­naar of aan (werkne­mers van) open­bare instellin­gen, staats­bedri­jven, organ­isaties, inter­na­tionale instellin­gen met als doel het verkri­j­gen of behouden van zak­en of enig ander oneigen­lijk voordeel in ver­band met de overeenkomst of de verkoper.
 4. In ver­band met de overeenkomst of de verkop­er zal de kop­er niets aan­bieden, beloven, geven of aan­vaar­den van een zake­lijke relatie, ten­z­ij daar­voor een eerlijke grond bestaat en het redelijk is in het kad­er van de dagelijkse gang van zak­en en overi­gens vol­doet aan lokale wetgeving.
 5. Kop­er zal verkop­er onmid­del­lijk op de hoogte stellen indi­en het verneemt van enige sit­u­atie in de uitoe­fen­ing van de overeenkomst die mogelijk in stri­jd is met Anticorruptiewetgeving.
 6. Indi­en de kop­er niet, niet tijdig of niet behoor­lijk vol­doet aan de ver­plichtin­gen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft de verkop­er het recht om zon­der inge­brekestelling de overeenkomst met onmid­del­lijke ingang op te schort­en of te ont­binden zon­der enige ver­plicht­ing tot schade­v­er­goed­ing van verkop­er en met volledi­ge schadeplichtigheid van de zijde van kop­er jegens verkop­er, een en ander ter dis­cretie van de verkoper.

 

Art. 18. Ontbinding en opschorting 

 1. In geval de kop­er niet, niet tijdig of niet behoor­lijk vol­doet aan de ver­plichtin­gen die voor hem uit de ges­loten overeenkomst voortvloeien, dan wel indi­en hier­voor gegronde vrees bestaat, alsmede ingeval vanaan­vraag van surséance, fail­lisse­ment of liq­ui­datie van zak­en van de kop­er alsook in geval van diens over­li­j­den c.q. ont­bind­ing of beëindig­ing van de kop­er, indi­en deze een ven­nootschap is, dan­wel wan­neer een wijzig­ing optreedt in zijn onderne­m­ingsvorm òf in het bestu­ur van de ven­nootschap òf in de inbreng van de activiteit­en van de ven­nootschap, heeft de verkop­er het recht om zon­der inge­brekestelling en zon­der rechter­lijke tussenkomst de overeenkomst met een redelijke ter­mi­jn op te schort­en dan wel de overeenkomst te ont­binden zon­der enige ver­plicht­ing tot schadevergoeding
 2. De vorder­ing van verkop­er ter zake van het reeds uit­gevo­erde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschort­ing of ont­bind­ing voortvloeiende schade, ged­erfde winst daaron­der begrepen, is onmid­del­lijk opeisbaar.

 

Art. 19. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Verkop­er behoudt zich alle recht­en voor die verkop­er heeft op het gebied van intel­lectuele eigen­dom in ver­band met door verkop­er geleverde goederen.
 2. In die gevallen waarin uit de door de verkop­er gehanteerde cat­a­lo­gus, dan wel uit de door par­ti­jen ges­loten overeenkomst blijkt dat een ras kwek­er­srechtelijke bescherming geni­et — het­geen wordt aange­duid met de ver­meld­ing ®/PBR achter de naam van het betr­e­f­fende ras — is de kop­er gebon­den aan alle met dat recht ver­band houdende ver­plichtin­gen. Overtred­ing van deze bepal­ing lei­dt ertoe dat de kop­er aansprake­lijk is voor alle daaruit voor de verkop­er en der­den ontstane schade.

 

Slotbepalingen

 

Art. 20. Strijdigheid met wettelijke bepalingen

 1. Mocht enige bepal­ing van deze Algemene Verkoopvoor­waar­den niet van toepass­ing of in stri­jd met de open­bare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betr­e­f­fende bepal­ing als niet geschreven wor­den beschouwd doch zullen overi­gens de voor­waar­den volledig van kracht blijven.
 2. Verkop­er behoudt zich het recht voor de gewraak­te te wijzi­gen in een rechtsgeldige.

 

 

Art. 21. Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de par­ti­jen als geschil wor­den beschouwd, met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voor­waar­den van toepass­ing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkom­sten of deze voor­waar­den zelf, wor­den in eerste aan­leg beslecht door mid­del van mediation.

 

Art. 22. Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die niet in medi­a­tion beslecht wor­den, ook die slechts door één der par­ti­jen als zodanig wor­den aange­merkt, zullen zijn onder­wor­pen aan het oordeel van de bin­nen het ves­tig­ings­ge­bied van de verkop­er bevoegde recht­bank, zulks onver­min­derd de bevoegdheid van de verkop­er om het geschil des­gewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 2. De bepalin­gen van artikel 21.1 lat­en onver­let de recht­en van de verkop­er een uit­spraak te verkri­j­gen door mid­del van arbi­trage door de Inter­na­tionale Kamer van Koo­phan­del overeenkom­stig het Arbi­tragere­gle­ment van de Inter­na­tionale Kamer van Koo­phan­del, door één arbiter. De plaats van arbi­trage is Ams­ter­dam, Ned­er­land. De arbi­trage­pro­ce­dure wordt gevo­erd in de Engelse taal.
 3. Op alle door verkop­er gedane aan­biedin­gen en uit­ge­brachte offertes alsmede op alle tussen kop­er en verkop­er ges­loten overeenkom­sten is uit­slui­tend het Ned­er­lands recht van toepass­ing. De toepass­ing van het Weens Koopver­drag is uit­drukke­lijk uitgesloten.