Algemene Voorwaarden

Voor klanten uit Nederland

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN BOOM & BONHEUR BV

 

Algemene Bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepaling

 1. Verkop­er: BOOM & BONHEUR BV
 2. Kop­er: Iedere natu­urlijke of rechtsper­soon, die van verkop­er zak­en afneemt.
 3. Lever­anci­er: Iedere natu­urlijke of rechtsper­soon, die aan verkop­er zak­en levert.
 4. Wed­er­par­ti­jen: Kop­er en leverancier.
 5. Offerte en / of aan­bied­ing: Een aan­bied­ing om een overeenkomst aan te gaan.
 6. Order: Een schriftelijke beves­tig­ing van aan­vaard­ing van het aanbod.

 

Art. 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voor­waar­den zijn van toepass­ing op alle aan­biedin­gen, offer­ten en/of op alle verkoopovereenkom­sten, door verkop­er aange­gaan met wed­er­par­ti­jen. Afwijkin­gen van deze algemene voor­waar­den zijn slechts bindend indi­en en voor zover dit tussen verkop­er en wed­er­par­ti­jen uit­drukke­lijk, schriftelijk, is overeengekomen. Deze voor­waar­den zijn niet toepas­baar op inkopen van de verkoper.
 2. De onder­hav­ige voor­waar­den zijn eve­neens van toepass­ing op overeenkom­sten met wed­er­par­ti­jen, voor de uitvo­er­ing waar­van door wed­er­par­ti­jen der­den dien­den te wor­den betrokken.
 3. Algemene en/of bij­zon­dere voor­waar­den van de kop­er en/of lever­anci­er binden de verkop­er niet, behalve als de verkop­er de toepas­selijkheid van dergelijke voor­waar­den schriftelijk met zoveel woor­den heeft aanvaard.
 4. Indi­en één of meerdere bepalin­gen in deze algemene voor­waar­den op enig moment geheel of gedeel­telijk nietig zijn of verni­etigd mocht­en wor­den, dan bli­jft het overi­gens in deze algemene voor­waar­den bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indi­en verkop­er niet steeds strik­te nalev­ing van deze voor­waar­den ver­langt, betekent dit niet dat de bepalin­gen daar­van niet van toepass­ing zijn, of dat verkop­er in eniger­lei mate het recht zou ver­liezen om in andere gevallen de stipte nalev­ing van de bepalin­gen van deze voor­waar­den te verlangen.
 6. Voor zover deze algemene voor­waar­den ook zijn opge­maakt in een andere taal dan de Ned­er­landse, is de Ned­er­landse tekst bij ver­schillen steeds beslissend.
 7. Onder ’schriftelijk’ wordt in deze voor­waar­den ver­staan: per brief, per tele­fax of langs elek­tro­n­is­che weg.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

 Art. 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door de verkop­er uit­ge­brachte offertes en/of aan­biedin­gen zijn vri­jbli­jvend, ten­z­ij uit de offerte en/of aan­bied­ing anders blijkt. Alle offertes en aan­biedin­gen wor­den gedaan onder voor­be­houd van tussen­ti­jdse verkoop en groei. Offertes en/of aan­biedin­gen wor­den schriftelijk bevestigd.

 

Art. 4. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand wan­neer verkop­er de opdracht schriftelijk heeft beves­tigd en tevens een eventueel overeengekomen betal­ingszek­er­heid door de verkop­er schriftelijk is geac­cepteerd. Elke verkoopovereenkomst wordt door de verkop­er aange­gaan onder de ont­bindende voor­waarde dat de kop­er, uit­slui­tend ter beo­ordel­ing door de kredi­etverzek­er­aar van verkop­er, vol­doende kredi­et­waardig blijkt voor de geldelijke nakom­ing van de overeenkomst.
 2. Indi­en de aan­vaard­ing (al dan niet op ondergeschik­te pun­ten) afwijkt van het in de offerte en/of de aan­bied­ing opgenomen aan­bod dan is verkop­er daaraan niet gebon­den. De overeenkomst komt dan niet overeenkom­stig deze afwijk­ende aan­vaard­ing tot stand, ten­z­ij verkop­er anders aangeeft.
 3. Een samengestelde pri­j­sop­gave ver­plicht verkop­er niet tot het ver­richt­en van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkom­stig deel van de opgegeven pri­js. Aan­biedin­gen en/of offertes gelden niet automa­tisch voor toekom­stige orders.
 4. Eventueel lat­er gemaak­te aan­vul­lende afsprak­en en/of wijzigin­gen alsmede mon­delinge toezeg­gin­gen door per­son­eel van verkop­er of namens hem gedaan door zijn agen­ten of andere voor hem werk­ende verte­gen­wo­ordi­gers, binden de verkop­er alleen vanaf het moment dat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

 

Art. 5. Prijzen

 1. Alle pri­jzen wor­den uitge­drukt in de overeengekomen val­u­ta en zijn exclusief BTW en andere heffin­gen van over­hei­dswege en gelden ver­laden (Free Car­ri­er) van verkop­er te Net­te­tal-Kaldenkirchen Duit­s­land (FCA, incoterms® 2020) ten­z­ij ander schriftelijk overeengekomen.
 2. Ten­z­ij uit­drukke­lijk anders is overeengekomen, komen de kosten voor ver­pakking, embal­age, verzend­ing en het trans­port alsmede alle overige kosten, daaron­der begrepen reis- en verbli­jfkosten, admin­is­tratiekosten, opgelegd of geheven door der­den ten beho­eve van pro­ducten van de verkop­er, waaron­der niet lim­i­tatief de verzek­er­ing en de con­t­role door de NVWa, Nak­tu­in­bouw en/of andere fytosan­i­taire autoriteit­en, alle heffin­gen en/of belastin­gen, die wegens de door verkop­er met de kop­er ges­loten overeenkomst ver­schuldigd zijn of zullen wor­den, zow­el direct als indi­rect, uitslui­tend en volledig voor reken­ing van de kop­er en mogen niet op de aan verkop­er ver­schuldigde bedra­gen in min­der­ing wor­den gebracht.
 3. Indi­en na de order­beves­tig­ing maar voor lev­er­ing van de pro­ducten één of meer van de kost­pri­js­bepal­ende vari­abele fac­toren een wijzig­ing onder­gaan, behoudt verkop­er zich het recht voor de overeengekomen pri­jzen dienovereen­komstig aan te passen.
 4. Indi­en de verkop­er en de kop­er overeenkomen dat de pri­js in een andere val­u­ta is dan de Euro, dan is de wis­selko­ers van de Euro op de datum van de order­beves­tig­ing van toepass­ing, ten­z­ij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Art. 6. Betaling

 1. Ten­z­ij uit­drukke­lijk anders overeengekomen dient het fac­tu­urbedrag, zon­der enige aftrek van kort­ing of andere ver­reken­ing, zon­der opschort­ing, bin­nen 14 dagen na de fac­tu­ur­da­tum te zijn voldaan.
 2. Alle betalin­gen zullen vrij van kosten geschieden op de door verkop­er aan te wijzen bank- of girorekening.
 3. Dis­con­teer­bare wis­sels wor­den door verkop­er niet geaccepteerd.
 4. Betal­ing heeft eerst plaats­gevon­den, als verkop­er onge­hin­derd over het bedrag kan beschikken;
 5. Aan per­so­n­en in dienst van verkop­er, die daar­toe geen uit­drukke­lijke vol­macht hebben, kan niet bevri­j­dend wor­den betaald.
 6. Indi­en op enig moment bij verkop­er gerede twi­jfel bestaat omtrent de kredi­et­waardigheid van kop­er, heeft verkop­er het recht, alvorens (verder) te presteren, van kop­er te eisen dat vooruit­be­tal­ing van de koop­som plaatsvin­dt, of dat kop­er een deugdelijke zek­er­heid stelt ter hoogte van de bedra­gen die verkop­er nog van kop­er zal hebben te vorderen.
 7. Verkop­er heeft het recht, ondanks andere bestem­ming van de betal­ing door kop­er, betalin­gen eerst met oud­ere schulden aan kop­er te ver­reke­nen. Zijn reeds kosten en rente ontstaan, dan is verkop­er gerechtigd de betal­ing eerst met de kosten, dan met de rente en pas daar­na met de hoofd­vorder­ing te verrekenen.

 

Art. 7. Niet (tijdige) betaling

 1. De betal­ing kan niet wor­den opgeschort op grond van beweerdelijke ondeugdelijke lev­er­ing of op grond van het feit dat de lev­er­ing nog niet com­pleet is of wegens enige andere door de kop­er gepre­tendeerde vorder­ing. De kop­er is ook niet gerechtigd tot ver­reken­ing of retourner­ing tegen ver­goed­ing van de koop­pri­js of ver­min­der­ing van de koop­pri­js ten­z­ij de verkop­er uit­drukke­lijk en schriftelijk zijn instem­ming heeft gegeven.
 2. Indi­en kop­er in gebreke bli­jft de van hem ver­langde vooruit­be­tal­ing op grond van het vorige artikel onder lid 6 te vol­doen dan wel de daar­toe vereiste zek­er­heid te stellen, dan heeft verkop­er het recht de overeenkomst gedeel­telijk dan wel geheel te ontbinden.
 3. In het geval een order in gedeel­ten wordt uit­gevo­erd, is verkop­er gerechtigd voor de deelleve­ringen betal­ing te eisen, alvorens de overige deellev­erin­gen te verrichten.
 4. Verkop­er is gerechtigd bij of na het aan­gaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de kop­er zek­er­heid te eisen, dat zow­el aan betal­ings- als aan andere ver­plichtin­gen uit deze overeenkomst wordt voldaan. Weiger­ing van de kop­er om de ver­langde zek­er­heid te stellen, geeft de verkop­er het recht zijn ver­plichtin­gen op te schort­en en geeft hem uitein­delijk het recht de overeenkomst zon­der inge­brekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeel­telijk te ont­binden, onver­min­derd zijn recht op ver­goed­ing van eventueel door hem gele­den schade.
 5. Bij over­schri­jd­ing van de betal­ing­ster­mi­jn is de kop­er vanaf het ver­strijken van de betal­ing­ster­mi­jn van rechtswege in verzuim. Vanaf het tijd­stip dat er sprake is van niet-nakom­ing van de betal­ingsver­plicht­ing door de kop­er is de kop­er over het te vorderen bedrag een rente ver­schuldigd ter hoogte van de rel­e­vante wet­telijke handelsrente.
 6. Alle kosten, zow­el gerechtelijke als buiten­gerechtelijke waar­bij de laat­ste op ten­min­ste 15% van het te vorderen bedrag wordt gesteld met een min­i­mum van € 250,00 ver­band houdende met het niet (tijdig) betal­en van het­geen de kop­er schuldig is, zijn voor reken­ing van de kop­er. Onder buiten­gerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van som­matie en inge­brekestelling naast de ver­schot­ten en het hon­o­rar­i­um van degene die door de verkop­er met de invorder­ing wordt belast. Indi­en het fail­lisse­ment van de kop­er wordt aangevraagd, is hij buiten de hoofd­som en de daarop drukkende buiten­gerechtelijke kosten en de con­tractuele rente, eve­neens de kosten van de fail­lisse­mentsaan­vrage verschuldigd.

 

Art. 8. Levering

 1. Ten­z­ij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle lev­erin­gen FCA Net­te­tal-Kaldenkirchen Duit­s­land incoterms® 2020. Indi­en lev­er­ingscon­di­ties Cost Paid To (CPT) (plaats) incoterms® 2020 of Deliv­ered at Place Unloaded (DPU) (plaats) incoterms® 2020, overeengekomen wordt, zijn er ver­schil­lende opties.

CPT: Lev­erin­gen zullen geschieden naar de overeengekomen locatie door mid­del van volle vracht­en. Lossen is de ver­ant­wo­ordelijkheid van de koper.

CPT in com­bi­natie: Indi­en de kop­er kleine orders afroept, deellev­erin­gen afroept en / of zijn orders slechts gedeel­telijk afroept, waar­door er een deelvracht ontstaat, wordt deze geleverd in een samengestelde com­bi­natievracht. Dit heeft con­se­quen­ties voor de flex­a­biliteit van de lev­er­ing, en de plan­ning wordt bepaald door de verkop­er. De verkop­er gerechtigd de ontstane meerkosten door te bereke­nen aan de kop­er als er geen com­bi­natie mogelijk is. Lossen is de ver­ant­wo­ordelijkheid van de koper.

DPU: In spec­i­fieke gevallen in Ned­er­land en Bel­gië zal de verkop­er de pro­ducten direct naast de trail­er lossen. De kop­er is ver­plicht te assis­teren bij het lossen.

N.B.: In alle gevallen is de chauf­feur ver­ant­wo­ordelijk voor het trans­port van de goed­eren naar de afge­spro­ken loslo­catie en zal daarom ver­ant­wo­ordelijk zijn voor het beo­orde­len van de toe­ganke­lijkheid van de loslocatie.

 1. Bij door verkop­er ver­zorgde lev­erin­gen draagt de kop­er zorg voor het op vakkundi­ge wijze lossen, ten­z­ij uit­drukke­lijk anders is overeengekomen.
 2. Bij deze lev­erin­gen geldt dat de max­i­mum tijd voor loss­ing van een volle vracht, ten­z­ij uit­drukke­lijk anders overeengekomen, twee uur bedraagt. De losti­jd bij deellev­erin­gen max­i­maal één uur. Bij over­schri­jd­ing van deze losti­jd c.q. toevoeg­ing van extra losadressen is verkop­er gerechtigd tot het tegen kost­pri­js in reken­ing bren­gen van de extra vrachtkosten/losuren/wachturen.
 3. Ver­pakkings­ma­te­ri­aal wordt aan de kop­er door­berek­end. De klant mag het ver­pakkings­ma­te­ri­aal in het­zelfde seizoen terug­bren­gen, waar­na een vaste gehanteerde ver­goed­ing wordt terugbetaald.
 4. Meegeleverde hulp­ma­te­ri­alen zoals strop­pen, ket­tin­gen, hol­sters, etc. wor­den door verkop­er in reken­ing gebracht en slechts dan gecred­i­teerd wan­neer deze voor reken­ing van de kop­er in goede staat bin­nen één maand gere­tourneerd zijn.
 5. De zak­en wor­den, ten­z­ij anders schriftelijk overeengekomen, getrans­porteerd voor risi­co van de koper.
 6. Indi­en de lev­er­ing­ster­mi­jn door toe­doen van de kop­er wordt vervroegd of over­schre­den, is kop­er ver­ant­wo­ordelijk voor schade aan het gewas die door voor­ti­jdig of uit­gestelde lev­er­ing is ontstaan.
 7. Het niet (op tijd) nakomen van enige betal­ingsver­plicht­ing door kop­er, schort de lev­er­ingsver­plicht­ing van verkop­er op.

 

 

Art. 9. Levertijd

 1. De door kop­er opgegeven data voor lev­er­ing zijn vri­jbli­jvend, ten­z­ij uit­drukke­lijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Door­dat de lev­er­ingsti­j­den onder­he­vig zijn aan diverse omstandighe­den buiten de invloed van verkop­er, is deze niet aansprake­lijk voor enige vorm van ver­trag­ing betr­e­f­fende het aankomen van de vracht.
 2. Bij lev­er­ing “op afroep” heeft verkop­er het recht, indi­en niet in een vroegere afroep geschiedt, herf­stlev­erin­gen te allen tijde na 15 novem­ber van een kalen­der­jaar en voor­jaarslev­erin­gen te allen tijde na 1 april van een kalen­der­jaar uit te voeren.
 3. Ofschoon de opgegeven lev­er­ti­jd zoveel mogelijk in acht zal wor­den genomen, geldt deze lev­er­ti­jd slechts bij benader­ing en kan deze nim­mer wor­den beschouwd als een fatale ter­mi­jn. Verkop­er is niet eerder in verzuim ten aanzien van de lev­er­ti­jd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door kop­er, deze hem hier­bij in de gele­gen­heid heeft gesteld alsnog te lev­eren bin­nen een redelijke ter­mi­jn en verkop­er hier­aan geen gevolg heeft gegeven.
 4. De overeengekomen lev­er­ing­ster­mi­jn vangt aan zodra een overeenkomst tot stand is gekomen overeenkom­stig artikel 4.1.
 5. Bij een ver­zoek om de najaarslev­er­ing uit te stellen tot na 15 decem­ber, wordt de pri­js met mark­t­con­form verhoogd.
 6. Bij een ver­zoek om de voor­jaarslev­er­ing uit te stellen tot het najaar komen alle gemaak­te kosten om dit mogelijk te mak­en voor reken­ing van de kop­er. Daar­naast wordt de kop­er op dat moment alvast min­i­maal 50% van het fac­tu­urbedrag in reken­ing gebracht.
 7. Verkop­er behoudt zich het recht voor de goed­eren in gedeel­ten af te lev­eren, in welk geval de in artikel 6 omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepass­ing zijn op elke deellevering.

 

Art. 10. Annulering 

 1. Wordt een door de kop­er ver­strek­te order geheel of gedeel­telijk gean­nuleerd, dan dient hij de ingevolge hier­van bij verkop­er ontstane schade te ver­goe­den. De schade wordt met 50% van de net­to fac­tu­ur­waarde van gean­nuleerde order berek­end. Het in reken­ing bren­gen van een hogere schade, wan­neer deze kan wor­den bewezen, bli­jft voorbehouden.
 2. Wan­neer afname wordt geweigerd is kop­er voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprake­lijk, ten­z­ij de weiger­ing van afname het gevolg is van een ver­keerde lev­er­ing of trans­ports­chade, waar­door het verdere gebruik van de gehele lev­er­ing in behoor­lijke mate wordt belem­merd dan wel onmo­gelijk wordt gemaakt. Voor de bereken­ing van de schade geldt het­geen is gesteld in het eerste lid.
 3. Indi­en afname wordt geweigerd, zon­der dat aan de hier­voor genoemde voor­waar­den is voldaan, heeft verkop­er het recht de pro­ducten ook zon­der vooraf­gaande med­edel­ing vrij tegen een hem accept­abel lijk­ende pri­js op reken­ing van de in verzuim zijnde kop­er verder te verhandelen.

 

Aansprakelijkheden

 Art. 11. Overmacht

 1. Het over­schri­j­den van de lev­er­ing­ster­mi­jn op grond van over­ma­cht en andere onvoorziene en de verkop­er niet toereken­bare gebeurtenis­sen, waar­door verkop­er de lev­er­ing in behoor­lijke mate wordt bemoeil­ijkt en/of onmo­gelijk wordt gemaakt – hieron­der vallen niet lim­i­tatief groeis­chade of bed­erf van planten door onvoorziene en/of andere weer­schade, offi­ciële lev­er­ingsver­bo­den en/of andere beschikkin­gen, bedri­jf­sstorin­gen, stakin­gen etc. Ook indi­en de omstandighe­den zich voor­doen bij lever­anciers van verkop­er, zijn verkop­er ook bij bindend overeengekomen ter­mi­j­nen niet toe te reke­nen. Zulke gebeurtenis­sen geven verkop­er het recht de lev­erin­gen met de duur van de belem­mer­ing plus een gepaste aan­loop­ti­jd op te schort­en of voor het nog niet gepresteerde deel de overeenkomst geheel of gedeel­telijk te ontbinden.
 2. Voor zover de belem­merin­gen langer dan vier weken duurt, en deze belem­mer­ing niet aan verkop­er is toe te reke­nen, heeft kop­er niet dan nadat hij verkop­er een redelijke schriftelijke nalev­er­ing­ster­mi­jn heeft gesteld, het recht de overeenkomst, voor zover verkop­er nog niet heeft gepresteerd, te ontbinden.
 3. Als de overeenkomst door de verkop­er reeds gedeel­telijk is uit­gevo­erd, zal de kop­er de verkoop­pri­js van de geleverde goed­eren voldoen.

 

Art. 12. Schade

 1. Iedere aansprake­lijkheid van verkop­er en van het per­son­eel van verkop­er voor alle schade, welke schade ook, direct of indi­rect, waaron­der bedri­jf­ss­chade, schade aan roerende of onroerende zak­en dan wel aan per­so­n­en en ver­vol­gen­schade wordt uit­drukke­lijk uit­ges­loten behoudens opzet of aan opzet gren­zende nalatigheid zij­dens verkoper.
 2. Verkop­er aan­vaardt geen aansprake­lijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van pro­ducten van haar lever­anciers, het­zelfde geldt voor het trans­port. In ieder geval zal echter de aansprake­lijkheid van verkop­er zijn beperkt tot ten hoog­ste het fac­tu­urbedrag dat met de betr­e­f­fende zend­ing is gemoeid met een max­i­mum van € 50.000,00.
 3. De garantie van verkop­er is beperkt tot lev­er­ing van pro­ducten con­form de omschri­jv­ing in de orderbevestiging.
 4. Behoudens de wet­telijke aansprake­lijkheid op grond van dwin­gen­drechtelijke bepalin­gen en behoudens in geval van opzet of grove schuld, is verkop­er nim­mer aansprake­lijk voor enige door de kop­er gele­den schade. Aansprake­lijkheid voor indi­recte schade, gevol­gschade, imma­ter­iële schade, bedri­jf­ss­chade, milieuschade, schade wegens ged­erfde winst dan wel schade als gevolg van aansprake­lijkheid jegens der­den, wordt voorts uit­drukke­lijk uitgesloten.
 5. Indi­en in de plant latente infec­ties aan­wezig zijn, geldt dit als een niet toereken­bare teko­rtkom­ing aan de zijde van verkop­er, ten­z­ij kop­er aan­toont a) dat sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de verkop­er welke deze latente infec­ties heeft veroorza­akt of b) dat verkop­er op de hoogte was van deze latente infec­ties vooraf­gaande aan de koop maar kop­er hierover des­on­danks niet heeft geïnformeerd.

 

Art. 13. Informatieplicht koper

 1. Kop­er is ver­plicht zijn afne­mers, indi­en noodza­ke­lijk, over de juiste behan­del­ing van de geleverde pro­ducten te informeren en hun in voorkomende gevallen in het bij­zon­der op de hoogte te stellen van de aan de pro­ducten ver­bon­den gevaren zoals giftigheid van de planten, onver­draagza­amheid bij inname van planten en/of delen van planten.
 2. Kop­er vri­jwaart verkop­er van iedere vorm van aansprake­lijkheid jegens der­den, indi­en schade ontstaat als gevolg van het niet nakomen van de hier­voor genoemde ver­plichtin­gen door koper.

 

 

Art. 14. Recht van reclame

 1. Kop­er is ver­plicht de goed­eren bij aflev­er­ing te onder­zoeken op zicht­bare en/of direct waarneem­bare gebreken. Als zodanig wor­den aange­merkt alle gebreken welke door mid­del van nor­male zin­tu­iglijke waarne­m­ing of een een­voudi­ge steekproef kun­nen wor­den gecon­sta­teerd. Voorts is kop­er ver­plicht te con­trol­eren of de geleverde goed­eren ook op overige pun­ten in overeen­stem­ming zijn met de bestelling. Door het niet naleven van de con­troleplicht ver­li­est de kop­er alle eventuele aansprak­en op de verkoper.
 2. Reclames betr­e­f­fende kwaliteit en kwan­titeit van de geleverde goed­eren moeten schriftelijk en uiter­lijk bin­nen acht kalen­derda­gen na aflev­er­ing zijn inge­di­end. Gebreken die pas in een lat­er sta­di­um ont­dekt kun­nen wor­den (niet-zicht­bare gebreken) dienen ter­stond na ont­dekking aan verkop­er bek­end te wor­den gemaakt doch in ieder geval voor het einde van de eerste scheutzetting na aflev­er­ing. Indi­en het geleverde in aan­tal, hoeveel­heid en gewicht min­der dan 3% afwijkt van het­geen is overeengekomen, zal de kop­er des­on­danks zijn gehouden het geleverde te accepteren. Zodra deze ter­mi­j­nen zijn over­schre­den, wordt de kop­er geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behan­del­ing wor­den genomen.
 3. Te late en/of niet behoor­lijke inge­di­ende reclames wor­den niet in behan­del­ing genomen. De datum van de e‑mail of post­stem­pel is hier­bij bepalend.
 4. Indi­en het recht van reclame tijdig is ingeroepen en de reclame gerecht­vaardigd is, zal verkop­er naar eigen keuze kosteloos ver­van­gende pro­ducten lev­eren of ter hoogte van de fac­tu­ur­waarde een cred­it­no­ta sturen. Voor ver­van­gende lev­erin­gen moet verkop­er een gepaste ter­mi­jn wor­den gegund.
 5. Verkop­er is niet aansprake­lijk voor het niet suc­cesvol aanslaan of aan­groeien van de door hem geleverde planten. Ten­z­ij uit­drukke­lijk anders overeengekomen en dan onder de door verkop­er ver­strek­te voor­waar­den van hergroeigarantie.
 6. De klacht dient een omschri­jv­ing van het gebrek te bevat­ten en verkop­er dient op eerste ver­zoek in de gele­gen­heid te wor­den gesteld de klacht te onder­zoeken. De kop­er dient toe te staan dat de verkop­er een inspec­tie van de betrokken goed­eren door een deskundi­ge of een onafhanke­lijke keur­ingsin­stantie laat plaatsvin­den. Bij het gegrond verk­laren van de reclamer­ing door de deskundi­ge, zijn de kosten van de inspec­tie voor de verkop­er. Bij onge­grond­verk­lar­ing zijn de kosten voor reken­ing van de koper.
 7. Het recht van reclame ver­valt uiter­lijk één maand na schriftelijke niet-ont­vanke­lijk verk­lar­ing van de reclame door verkop­er, ten­z­ij kop­er tegen deze afwi­jz­ing schriftelijk bezwaar heeft inge­di­end. Verkop­er is ver­plicht kop­er in een dergelijk geval uit­drukke­lijk op de gevol­gen van zijn zwi­j­gen te wijzen.
 8. Een eventuele reclame bevri­jdt kop­er niet van zijn betal­ingsver­plichtin­gen. Slechts indi­en de verkop­er hierin schriftelijk toestemt, is kop­er gerechtigd het fac­tu­urbedrag met het bedrag van de gereclameerde pro­ducten te verminderen.
 9. Het recht van reclame kan slechts wor­den uit­geoe­fend door de directe con­tractspar­tij van verkop­er. Het recht van reclame is niet overdraagbaar.
 10. Elk recht van reclame ver­valt, indi­en de kop­er de door hem afgekeurde planten gedurende de peri­ode, dat zij bij hem aan­wezig zijn, niet met de nodi­ge zorg heeft behandeld.
 11. Het retour zen­den van de goed­eren geschiedt voor reken­ing en risi­co van de kop­er en kan alleen na vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming van de verkop­er plaatsvinden

 

Art. 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigen­dom van de door verkop­er geleverde goed­eren gaat niet eerder over op de kop­er dan na inte­grale betal­ing van alle door verkop­er gefac­tureerde bedra­gen met eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderin­gen wegens teko­rtsch­i­eten in de nakom­ing van koper’s ver­plichtin­gen uit deze overeenkomst of andere overeenkom­sten. Afgifte van een han­delspa­pi­er geldt in dit ver­band niet als betal­ing. De geleverde zak­en kun­nen zolang geen volledi­ge betal­ing heeft plaats­ge­had, te allen tijde door verkop­er wor­den teruggenomen, ter­wi­jl kop­er als­dan ver­plicht zal zijn deze zak­en ter­stond op eerste aan­man­ing aan verkop­er te retourneren.
 2. Kop­er dient de goed­eren waarop een eigen­domsvoor­be­houd rust afgeschei­den van de overige goed­eren op te slaan, dit om in staat te zijn de goed­eren van verkop­er te bli­jven onderscheiden.
 3. Zolang er op de geleverde goed­eren een eigen­domsvoor­be­houd rust, mag kop­er deze buiten zijn nor­male bedri­jf­suit­oe­fen­ing niet vervreem­den, bezwaren, ver­pan­den of ander­szins in de macht van der­den bren­gen. Het is de kop­er echter niet toeges­taan de goed­eren in het kad­er van zijn nor­male bedri­jf­suit­oe­fen­ing te vervreem­den op het moment dat door de kop­er surséance van betal­ing is gevraagd of de kop­er in staat van fail­lisse­ment is verk­laard. De verkochte zak­en bli­jven in eigen­dom tot zek­er­heid van verkop­er ook zolang kop­er vorderin­gen heeft uit hoofde van eerdere of lat­ere gelijk­soor­tige overeenkomsten.
 4. Het is kop­er niet toeges­taan het geleverde recht­ens of feit­elijk aan der­den over te dra­gen in eigen­dom dan wel te bezwaren met beperk­te recht­en zon­der toestem­ming van verkoper.

 

Art. 16. Sancties

 1. Kop­er garan­deert dat hij vol­doet en zal bli­jven vol­doen aan alle ver­plichtin­gen en beperkin­gen die voortvloeien uit alle toepas­selijke sanc­tieregel­gev­ing van de Verenigde Naties, de Verenigde Stat­en van Ameri­ka, de Europese Unie, Ned­er­land en van ieder ander land dat rel­e­vant is of kan wor­den voor de uitvo­er­ing van de ges­loten overeenkomst (“Sanc­tiewet­gev­ing”).
 2. In het bij­zon­der garan­deert de kop­er dat hij de gekochte goed­eren niet direct of indi­rect zal verkopen, over­dra­gen, lev­eren, of op andere wijze beschik­baar zal stellen aan (rechts)personen, entiteit­en, groepen of (overheids)organisaties die gesanc­tion­eerd zijn op grond van de Sanctiewetgeving.
 3. De kop­er draagt ervoor zorg dat alle ver­plichtin­gen uit dit artikel gelijke­lijk zullen wor­den opgelegd aan iedere par­tij aan wie hij goed­eren die hij van de verkop­er heeft betrokken doorverkoopt of levert.
 4. Indi­en de kop­er niet, niet tijdig of niet behoor­lijk vol­doet aan de ver­plichtin­gen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft de verkop­er het recht om zon­der inge­brekestelling de overeenkomst met onmid­del­lijke ingang op te schort­en of te ont­binden zon­der enige ver­plicht­ing tot schade­v­er­goed­ing van verkop­er en met volledi­ge schadeplichtigheid van de zijde van kop­er jegens verkop­er, een en ander ter dis­cretie van de verkoper.

 

 

Art. 17. Anti-Corruptie

 1. Kop­er zal te allen tijde vol­doen aan alle ver­plichtin­gen en beperkin­gen die voortvloeien uit alle toepas­selijke anti-cor­rup­tie regel­gev­ing van de Verenigde Stat­en van Ameri­ka, het Verenigd Koninkrijk, Ned­er­land en van ieder ander land dat rel­e­vant is of kan wor­den voor de uitvo­er­ing van de ges­loten overeenkomst (“Anti­cor­rup­tiewet­gev­ing”).
 2. Ieder aan­bod aan en iedere aan­vaard­ing door werkne­mers of leden van het bestu­ur van de klant van geld, giften, cadeaus, reizen, ver­maak of andere ver­goed­ing die betrekking heeft op de overeenkomst of de verkop­er en die is bedoeld om, of kan wor­den gezien als, aans­poring om op een bepaalde manier te han­de­len is strikt verboden.
 3. De klant zal niets direct of indi­rect aan­bieden, beloven of geven aan enige poli­tieke par­tij, cam­pagne, over­hei­dsin­stantie, ambte­naar of aan (werkne­mers van) open­bare instellin­gen, staats­bedri­jven, organ­isaties, inter­na­tionale instellin­gen met als doel het verkri­j­gen of behouden van zak­en of enig ander oneigen­lijk voordeel in ver­band met de overeenkomst of de verkoper.
 4. In ver­band met de overeenkomst of de verkop­er zal de kop­er niets aan­bieden, beloven, geven of aan­vaar­den van een zake­lijke relatie, ten­z­ij daar­voor een eerlijke grond bestaat en het redelijk is in het kad­er van de dagelijkse gang van zak­en en overi­gens vol­doet aan lokale wetgeving.
 5. Kop­er zal verkop­er onmid­del­lijk op de hoogte stellen indi­en het verneemt van enige sit­u­atie in de uitoe­fen­ing van de overeenkomst die mogelijk in stri­jd is met Anticorruptiewetgeving.
 6. Indi­en de kop­er niet, niet tijdig of niet behoor­lijk vol­doet aan de ver­plichtin­gen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft de verkop­er het recht om zon­der inge­brekestelling de overeenkomst met onmid­del­lijke ingang op te schort­en of te ont­binden zon­der enige ver­plicht­ing tot schade­v­er­goed­ing van verkop­er en met volledi­ge schadeplichtigheid van de zijde van kop­er jegens verkop­er, een en ander ter dis­cretie van de verkoper.

 

Art. 18. Ontbinding en opschorting 

 1. In geval de kop­er niet, niet tijdig of niet behoor­lijk vol­doet aan de ver­plichtin­gen die voor hem uit de ges­loten overeenkomst voortvloeien, dan wel indi­en hier­voor gegronde vrees bestaat, alsmede ingeval vanaan­vraag van surséance, fail­lisse­ment of liq­ui­datie van zak­en van de kop­er alsook in geval van diens over­li­j­den c.q. ont­bind­ing of beëindig­ing van de kop­er, indi­en deze een ven­nootschap is, dan­wel wan­neer een wijzig­ing optreedt in zijn onderne­m­ingsvorm òf in het bestu­ur van de ven­nootschap òf in de inbreng van de activiteit­en van de ven­nootschap, heeft de verkop­er het recht om zon­der inge­brekestelling en zon­der rechter­lijke tussenkomst de overeenkomst met een redelijke ter­mi­jn op te schort­en dan wel de overeenkomst te ont­binden zon­der enige ver­plicht­ing tot schadevergoeding
 2. De vorder­ing van verkop­er ter zake van het reeds uit­gevo­erde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschort­ing of ont­bind­ing voortvloeiende schade, ged­erfde winst daaron­der begrepen, is onmid­del­lijk opeisbaar.

 

Art. 19. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Verkop­er behoudt zich alle recht­en voor die verkop­er heeft op het gebied van intel­lectuele eigen­dom in ver­band met door verkop­er geleverde goederen.
 2. In die gevallen waarin uit de door de verkop­er gehanteerde cat­a­lo­gus, dan wel uit de door par­ti­jen ges­loten overeenkomst blijkt dat een ras kwek­er­srechtelijke bescherming geni­et — het­geen wordt aange­duid met de ver­meld­ing ®/PBR achter de naam van het betr­e­f­fende ras — is de kop­er gebon­den aan alle met dat recht ver­band houdende ver­plichtin­gen. Overtred­ing van deze bepal­ing lei­dt ertoe dat de kop­er aansprake­lijk is voor alle daaruit voor de verkop­er en der­den ontstane schade.

 

Slotbepalingen

 

Art. 20. Strijdigheid met wettelijke bepalingen

 1. Mocht enige bepal­ing van deze Algemene Verkoopvoor­waar­den niet van toepass­ing of in stri­jd met de open­bare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betr­e­f­fende bepal­ing als niet geschreven wor­den beschouwd doch zullen overi­gens de voor­waar­den volledig van kracht blijven.
 2. Verkop­er behoudt zich het recht voor de gewraak­te te wijzi­gen in een rechtsgeldige.

 

 

Art. 21. Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de par­ti­jen als geschil wor­den beschouwd, met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voor­waar­den van toepass­ing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkom­sten of deze voor­waar­den zelf, wor­den in eerste aan­leg beslecht door mid­del van mediation.

 

Art. 22. Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die niet in medi­a­tion beslecht wor­den, ook die slechts door één der par­ti­jen als zodanig wor­den aange­merkt, zullen zijn onder­wor­pen aan het oordeel van de bin­nen het ves­tig­ings­ge­bied van de verkop­er bevoegde recht­bank, zulks onver­min­derd de bevoegdheid van de verkop­er om het geschil des­gewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 2. De bepalin­gen van artikel 21.1 lat­en onver­let de recht­en van de verkop­er een uit­spraak te verkri­j­gen door mid­del van arbi­trage door de Inter­na­tionale Kamer van Koo­phan­del overeenkom­stig het Arbi­tragere­gle­ment van de Inter­na­tionale Kamer van Koo­phan­del, door één arbiter. De plaats van arbi­trage is Ams­ter­dam, Ned­er­land. De arbi­trage­pro­ce­dure wordt gevo­erd in de Engelse taal.
 3. Op alle door verkop­er gedane aan­biedin­gen en uit­ge­brachte offertes alsmede op alle tussen kop­er en verkop­er ges­loten overeenkom­sten is uit­slui­tend het Ned­er­lands recht van toepass­ing. De toepass­ing van het Weens Koopver­drag is uit­drukke­lijk uitgesloten.

 

 

For customers from UK and Ireland

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE FROM BOOM & BONHEUR BV

General Conditions

Art. 1. Definitions

 1. Sell­er: BOOM & BONHEUR BV
 2. Buy­er: Any nat­ur­al per­son or legal enti­ty that pur­chas­es goods from the seller.
 3. Sup­pli­er: Any nat­ur­al per­son or legal enti­ty that deliv­ers goods to the seller.
 4. Oppos­ing par­ties: Buy­er and supplier.
 5. Offer and / or quo­ta­tion: An offer to enter into an agreement.
 6. Order: The writ­ten accep­tance of an offer and / or quotation.

 

Art. 2. Applicability

 1. These terms and con­di­tions are applic­a­ble to all offers, quo­ta­tions and all sales-agree­ments made by the sell­er or entered into with oppos­ing par­ties. Devi­a­tions con­cern­ing these gen­er­al terms and con­di­tions are only bind­ing if and inso­far these devi­a­tions have been explic­it­ly agreed upon in writ­ing by the sell­er with the oppos­ing par­ties. These terms and con­di­tions do not apply to pro­cure­ment by the seller.
 2. These con­di­tions also apply to agree­ments for which oppos­ing par­ties need to involve third par­ties to imple­ment such agreements.
 3. The applic­a­bil­i­ty of oth­er terms and con­di­tions, includ­ing those applied by the buy­er, is explic­it­ly exclud­ed. A devi­a­tion from these terms and con­di­tions can be invoked only if the sell­er has explic­it­ly giv­en his writ­ten con­sent, and it applies sole­ly to the agree­ment in question.
 4. If one or more of the arti­cles in these terms and con­di­tions at any giv­en time is par­tial­ly or com­plete­ly declared null and void, or has been can­celled, the remain­der part con­tin­ues to remain ful­ly applicable.
 5. If the sell­er does not always require strict com­pli­ance with these terms and con­di­tions, this does not mean that the pro­vi­sions there­of do not apply, or that the sell­er would lose the right to require strict com­pli­ance with the pro­vi­sions of these terms and con­di­tions in oth­er cases.
 6. Inso­far as these gen­er­al terms and con­di­tions are also avail­able in a lan­guage oth­er than Dutch, the Dutch text will pre­vail in the event of tex­tu­al con­tra­dic­tions at all times.
 7. In these terms and con­di­tions, ‘in writ­ing’ is under­stood to mean: by let­ter, fax or electronically.

 

Conclusion of Agreement

 Art. 3. Offers  and Quotations

 1. All ques­tions and / or offers made by the sell­er are with­out oblig­a­tions, unless stat­ed oth­er­wise in the quo­ta­tions and / or offers. All quo­ta­tions and / or offers are sub­ject to pri­or sales and growth. Quo­ta­tions and / or offers are con­firmed in writing.

 

Art. 4. Agreement

 1. An agree­ment is con­clud­ed only when the sell­er has con­firmed the instruc­tion in writ­ing and has also accept­ed an agreed secu­ri­ty for pay­ment, includ­ing an irrev­o­ca­ble (con­firmed) let­ter of cred­it. Each agree­ment is con­clud­ed by the sell­er under the sus­pen­sive con­di­tion that the buy­er — at the exclu­sive dis­cre­tion of the seller’s cred­it insur­er — appears to be suf­fi­cient­ly cred­it­wor­thy for the finan­cial per­for­mance of the agreement.
 2. If the com­pli­ance (whether or not regard­ing sub­servient points) devi­ates from the stat­ed sup­ply in the offer and / or quo­ta­tion, the sell­er is not bound there­to. Sub­se­quent­ly, the agree­ment is not estab­lished accord­ing to this devi­at­ing com­pli­ance, unless the sell­er states otherwise.
 3. A com­bined price offer does not force the sell­er to accept com­pli­ance of a part of the cor­re­spond­ing offered price. Offers and / or quo­ta­tions do not auto­mat­i­cal­ly apply to future orders.
 4. Any addi­tion­al agree­ments or changes made lat­er, as well as any ver­bal promis­es made by the seller’s staff or made on behalf of him by his agents or oth­er rep­re­sen­ta­tives he employs, only bind the sell­er from the moment he has con­firmed them in writing.

 

Art. 5. Prices

 1. All prices of the goods are deter­mined in the agreed cur­ren­cy, exclu­sive of turnover tax and are based on Free Car­ri­er, FCA Net­te­tal-Kaldenkirchen Ger­many incoterms® 2020, unless oth­er­wise agreed in writing.
 2. Unless explic­it­ly oth­er­wise agreed, the cost for pack­ag­ing, ship­ment and trans­port as well as oth­er cost, includ­ing trav­el and lodg­ing expens­es and admin­is­tra­tion cost inflict­ed or levied by third par­ties for the prod­uct of the sell­er, among which not lim­it­ed to the insur­ances, the inspec­tion by the Food and Con­sumer Prod­uct Safe­ty Author­i­ty (NVWa), NAK-Tuin­bouw and/or oth­er phy­tosan­i­tary author­i­ties, all levies and / or tax­es, payable in con­nec­tion with the agree­ment con­clud­ed by the sell­er with the buy­er, both direct and indi­rect, are payable exclu­sive­ly by the buy­er in full and can­not be set off against any amounts payable to the seller.
 3. If after con­fir­ma­tion of the order yet before deliv­ery of the prod­ucts, a change is made to one or more of the cost price-deter­min­ing fac­tors, the sell­er reserves the right to adjust the agreed prices accordingly.
 4. If the buy­er and the sell­er agree that the price is in a cur­ren­cy oth­er than the Euro, the Euro exchange rate as on the date of the order con­fir­ma­tion applies, unless oth­er­wise agreed in writing.

 

Art. 6. Payment

 1. Unless the par­ties have explic­it­ly agreed oth­er­wise in writ­ing, pay­ment for the goods sold by the sell­er must be made in the agreed cur­ren­cy, with­in 14 days of the invoice date.
 2. All pay­ments must be made, with­out any deduc­tion of cost, to a bank or giro account indi­cat­ed by the seller.
 3. Dis­count­able bills are not accept­ed by the seller.
 4. Pay­ment will only be con­sid­ered ful­filled when sell­er can process the amount unhindered.
 5. Lib­er­at­ing pay­ment may not be made to per­sons employed by the sell­er who do not have an explic­it mandate.
 6. If at any giv­en time the sell­er may have rea­son to doubt the cred­it­wor­thi­ness of the buy­er, the sell­er has the right before com­ply­ing (fur­ther), to demand an advance on the pur­chase amount payable from the buy­er, or that the buy­er pro­vides a valid secu­ri­ty for the full amount payable that the sell­er still has to claim from the buyer.
 7. Despite the buy­er giv­ing his pay­ment a dif­fer­ent des­ti­na­tion, the sell­er is enti­tled to set off pay­ments against old­er debts first. If costs and inter­est have already been incurred, the pay­ment will be set off against the costs first, then against the inter­est and final­ly against the prin­ci­pal sum.

 

Art. 7. Late or non-payments

 1. Pay­ments can­not be sus­pend­ed on the grounds of claims of infe­ri­or ship­ments or on the grounds that the ship­ment is not yet com­plete or based on any oth­er pro­fessed claim by the buy­er. Nei­ther is the buy­er enti­tled to set­tle­ment or return for reim­burse­ment of the pur­chase price nor dis­count of the pur­chase price unless the sell­er has giv­en explic­it writ­ten permission.
 2. If the buy­er remains in default of the required advance pay­ment in accor­dance with the pre­vi­ous arti­cle under para­graph 6 and also fails to sup­ply the required secu­ri­ty, the sell­er is enti­tled to dis­solve the agree­ment, either par­tial­ly or in its entirety.
 3. If an order is car­ried out in parts, the sell­er is enti­tled to demand pay­ment for the par­tial deliv­er­ies before car­ry­ing out the oth­er par­tial deliveries.
 4. Upon or after con­clud­ing the agree­ment, the sell­er is enti­tled to demand a guar­an­tee from the buy­er that both the pay­ment oblig­a­tions and oth­er oblig­a­tions will be ful­filled, before deliv­er­ing any (fur­ther) per­for­mance. Refusal by the buy­er to pro­vide the assur­ance that has been demand­ed, enti­tles the sell­er to sus­pend the per­for­mance of his oblig­a­tions and to ulti­mate­ly ful­ly or par­tial­ly dis­solve the agree­ment with­out notice of default or legal inter­ven­tion, with­out prej­u­dice to his right to com­pen­sa­tion for any loss­es suf­fered by him.
 5. From the moment of non-com­pli­ance with the oblig­a­tion to pay by the buy­er, the buy­er is legal­ly in default and becomes liable to pay legal inter­est on the amount payable.
 6. All costs, both judi­cial and extra­ju­di­cial, are payable by buy­er, with the extra­ju­di­cial costs amount­ing to at least 15% of the amount claimable, sub­ject to a min­i­mum of 250 Euros. Extra judi­cial cost cov­er all cost for sum­mons­es and serv­ing notice as well as the advances and fees of who­ev­er has been assigned by the sell­er to the owed amount. If fil­ing for bank­rupt­cy of the buy­er is demand­ed, the lia­bil­i­ty of the prin­ci­ple sum and the extra judi­cial cost and con­trac­tu­al inter­est, will be extend­ed with the cost of the bank­rupt­cy petition.

 

Art. 8. Delivery

 1. Unless oth­er­wise agreed in writ­ing, all deliv­er­ies will be car­ried out FCA Net­te­tal-Kaldenkirchen Ger­many incoterms® 2020. When Cost Paid To (CPT) (place) incoterms® 2020 or Deliv­ered at Place Unloaded (DPU) (place) incoterms® 2020 is agreed upon, dif­fer­ent options occur:

CPT: Deliv­er­ies will take place to the agreed loca­tion based on com­plete loads and full trail­ers. Unload­ing is the respon­si­bil­i­ty of the buyer.

CPT in com­bi­na­tion: When buy­er requests a small deliv­ery, a par­tial deliv­ery and / or a part of his order to be deliv­ered, neces­si­tat­ing a par­tial load, the prod­uct will be deliv­ered as part of a com­bi­na­tion con­sign­ment. This will have con­se­quences for the flex­i­bil­i­ty of the deliv­ery, and plan­ning will be deter­ment by sell­er. The sell­er is enti­tled to charge the buy­er for the extra cost when com­bi­na­tions can­not be made. Unload­ing is the respon­si­bil­i­ty of the buyer.

DPU: In spe­cif­ic cas­es in the Nether­lands and Bel­gium, the sell­er will unload the prod­ucts direct­ly adja­cent to the trail­er. The buy­er is oblig­ed to assist with the unloading.

N.B.: In all cas­es, the dri­ver is respon­si­ble for the trans­port of the goods to the agreed unload­ing loca­tion and will there­fore be respon­si­ble to assess the acces­si­bil­i­ty of the location.

 1. For deliv­er­ies arranged by the sell­er, the buy­er bears full respon­si­bil­i­ty for com­pe­tent unload­ing, unless explic­it­ly agreed otherwise.
 2. For these deliv­er­ies the max­i­mum time for unload­ing a full load, unless oth­er­wise agreed upon, is two hours. The unload­ing time for par­tial loads is a max­i­mum of one hour per address. When the unload­ing time is exceed­ed or extra unload­ing address­es are added, the sell­er is enti­tled to charge the extra unload­ing / wait­ing hours based on cost price.
 3. Pack­ing mate­ri­als will be charged to the buy­er. The buy­er may return the pack­ing mate­ri­als dur­ing the same deliv­ery sea­son, upon witch a stan­dard com­pen­sa­tion will be reimbursed.
 4. Equip­ment and mate­ri­als like straps, chains, hol­sters, etc., are charged by the sell­er, and are only cred­it­ed if the buy­er, at its own cost and risk and in good con­di­tion, returns them to the sell­er with­in one month of delivery.
 5. Trans­port­ing the goods always takes place at the buy­ers risk, unless oth­er­wise agreed upon in writing.
 6. If the deliv­ery peri­od is advanced or delayed by the buy­er, the buy­er is respon­si­ble for any dam­ages to the prod­uct by pre­ma­ture or post­poned delivery.
 7. The buy­er fail­ing to (time­ly) ful­fil any of his pay­ment oblig­a­tions, will sus­pend the deliv­ery oblig­a­tions of the seller.

 

Art. 9. Delivery time

 1. The deliv­ery dates sub­mit­ted by the buy­er are with­out oblig­a­tion, unless agreed on oth­er­wise, explic­it­ly and in writ­ing. The deliv­ery times are sub­ject to many cir­cum­stances beyond the con­trol of the sell­er, there­fore the sell­er is not respon­si­ble for any delays with the arrival of the goods.
 2. If no deliv­ery dates have been agreed and the deliv­ery is made on demand, the sell­er is enti­tled to make the autum­nal deliv­er­ies before 15 Decem­ber of the year in ques­tion, and the spring deliv­er­ies after 1 April.
 3. Although the deliv­ery date giv­en will be observed as close­ly as pos­si­ble, it is an approx­i­mate only and can nev­er be regard­ed as a dead­line. The sell­er will not be in default with regard to the deliv­ery time before he has received a notice of default from the buy­er that gives the sell­er the oppor­tu­ni­ty to deliv­er with­in a rea­son­able peri­od of time there­after and the sell­er has failed to do so.
 4. The deliv­ery term agreed on com­mences as soon as an agree­ment is con­clud­ed in accor­dance with arti­cle 4.1.
 5. When a request is made to post­pone the autum­nal deliv­ery until after 15 Decem­ber, the price will be increased market-consistent.
 6. When a request is made to post­pone the spring deliv­ery until the autumn, all costs incurred to facil­i­tate this will be payable by the buy­er. In addi­tion, the buy­er will be charged a min­i­mum of 50% of the invoice amount at that time.
 7. The sell­er reserves the right to deliv­er the goods in par­tial ship­ments, in which case the terms (of pay­ment) described in arti­cle 6 apply to each par­tial deliv­ery separately.

 

Art. 10. Cancellation

 1. If an order issued by the buy­er is ful­ly or par­tial­ly can­celled, the buy­er must reim­burse the sell­er for any dam­ages caused there­by. The dam­age is cal­cu­lat­ed as 50% the nett invoice val­ue of the order. The right to charge high­er dam­ages, when proof there­for can be pro­vid­ed, is reserved.
 2. When deliv­ery is refused, the buy­er is liable for all result­ing cost and dam­ages, unless refusal of deliv­ery is the result of errors in the deliv­er­ies or load­ing dam­ages, hin­der­ing or exclud­ing the use of the entire deliv­ery or a sig­nif­i­cant part there­of. Cal­cu­lat­ing dam­ages is done on the basis of the con­tent of the first para­graph of this article.
 3. If deliv­ery is refused with­out sat­is­fy­ing the above men­tioned con­di­tions, the sell­er is free to sell the plants for the account of the default­ing buy­er, with­out pri­or noti­fi­ca­tion and at a price that he ren­ders acceptable

 

Liability

 

Art. 11. Force majeure

 1. For exceed­ing the deliv­ery time because of force majeure and oth­er unfore­seen cir­cum­stances that the sell­er can­not be held respon­si­ble for, mak­ing it exceed­ing­ly dif­fi­cult or impos­si­ble for the sell­er to deliv­er – this includes, not lim­it­ed to, crop dam­age or decay caused by unfore­seen and / or weath­er dam­age, offi­cial pro­hi­bi­tion on deliv­ery and / or oth­er orders, inter­rup­tion of oper­a­tions, strikes, etc.. Also if the cir­cum­stances occur at the sup­pli­ers of the sell­er, the sell­er can­not be held liable in spite of bind­ing deliv­ery agree­ments. Such events give the sell­er the right to sus­pend the deliv­ery for the dura­tion of the obstruc­tion plus an appro­pri­ate start-up time, or to dis­solve, either par­tial­ly or ful­ly the not yet ful­filled part of the agreement
 2. Inso­far the obstruc­tion lasts longer than four weeks and the sell­er can­not be held respon­si­ble for the obstruc­tion, the buy­er may only dis­solve the agree­ment, after he has pro­posed a rea­son­able sub­se­quent deliv­ery peri­od in writ­ing to the sell­er, to which the sell­er has failed to comply.
 3. If the sell­er has already exe­cut­ed part of the agree­ment, the buy­er will pay the sales price of the goods delivered.

 

Art. 12. Damages

 1. Any lia­bil­i­ty on the part of the sell­er and his employ­ees for all dam­ages, what­ev­er kind of dam­ages, direct­ly or indi­rect­ly, includ­ing loss of prof­its, dam­age to prop­er­ty or real estate or to per­sons and pros­e­cu­tion dam­age is explic­it­ly ruled out, except in the case of intent or neg­li­gence adja­cent to intent of the seller.
 2. The sell­er accepts no respon­si­bil­i­ty for any dam­age result­ing from the use of prod­ucts from his sup­pli­ers; the same applies for the trans­port providers. In any event the lia­bil­i­ty of the sell­er will be lim­it­ed to the amount stat­ed on the invoice with regards to the indi­vid­ual sales agree­ment con­cerned with a max­i­mum of € 50.000,00.
 3. The war­ran­ty of the sell­er is lim­it­ed to the deliv­ery of the prod­ucts in accor­dance with the order statement.
 4. Except in the event of statu­to­ry lia­bil­i­ty by virtue of manda­to­ry statu­to­ry pro­vi­sions, and except in the case of intent or gross neg­li­gence, the sell­er can nev­er be held liable for any dam­age or loss­es suf­fered by the buy­er. Lia­bil­i­ty for indi­rect dam­age, con­se­quen­tial dam­age, imma­te­r­i­al dam­age, trad­ing loss­es, envi­ron­men­tal dam­age, dam­age as a result of lost prof­its or dam­age as a result of lia­bil­i­ty towards third par­ties is also explic­it­ly excluded.
 5. If an infec­tion was latent­ly present in the plant, this shall be con­sid­ered a non-attrib­ut­able short­com­ing on the part of the ven­dor unless the buy­er can demon­strate that a) the latent infec­tion was the result of wil­ful con­duct or gross neg­li­gence on the part of the ven­dor or b) the ven­dor was aware of this latent infec­tion pre­vi­ous to the sale but, despite this, did not inform the buy­er of this.

 

Art. 13. The buyer obligation to provide information

 1. The buy­er is oblig­ed to inform his cus­tomers, where nec­es­sary, about the cor­rect treat­ment of the prod­ucts sup­plied and to advise them in par­tic­u­lar of the dan­gers relat­ed to the prod­uct, like the degree of tox­i­c­i­ty and pos­si­ble intol­er­ance to ingest­ing the plant and / or parts of the plant.
 2. The buy­er indem­ni­fies the sell­er against third-par­ty claims for com­pen­sa­tion of dam­age for which the sell­er can­not be held liable by virtue of these terms and conditions.

 

Art. 14. Right of claim

 1. Buy­er is oblig­ed to inspect the sup­plied prod­ucts upon deliv­ery and to check the goods for any vis­i­ble and/or obvi­ous defects. These include all defects that can be observed by means of detec­tion by unaid­ed sens­es or a sim­ple ran­dom test. Fur­ther­more, the buy­er is oblig­ed to check whether the goods sup­plied are in accor­dance with any oth­er spec­i­fi­ca­tions of the order. Fail­ure to ful­fil the oblig­a­tion to check means that the buy­er los­es any rights to sub­mit claims against the seller.
 2. Com­plaints about qual­i­ty and quan­ti­ty of the deliv­ered goods must be sub­mit­ted in writ­ing, with­in eight cal­en­dar days of deliv­ery. Defects that can be dis­cov­ered only at a lat­er stage (non-vis­i­ble defects) must be report­ed to the sell­er imme­di­ate­ly upon dis­cov­ery, yet at least before the end of first growth after deliv­ery. If in terms of quan­ti­ties, amount, dimen­sions and weight the deliv­ery departs from what has been agreed upon by less than 3%, the buy­er will nev­er­the­less be oblig­ed to accept the deliv­ery. As soon as these peri­ods have lapsed, the buy­er is expect­ed to have approved of the deliv­ered goods, and com­plaints will no longer be accepted.
 3. Claims that exceed the stat­ed time lim­its and / or are not cor­rect­ly sub­mit­ted will not be dealt with. The date of the email or post stamp is qualifying.
 4. If the buy­er has sub­mit­ted a com­plaint to the sell­er in time and the lat­ter has acknowl­edged the com­plaint, the sell­er will at his dis­cre­tion only be oblig­ed to deliv­er the miss­ing goods, to replace the deliv­ered goods or to refund a pro­por­tion­ate part of the pur­chase price. The sell­er must be allowed a suit­able peri­od to sup­ply the replacements.
 5. The sell­er will nev­er be liable for the re-growth of the goods deliv­ered, unless explic­it­ly agreed upon in a con­tract draft­ed by the sell­er guar­an­tee­ing regrowth.
 6. The com­plaint must include a descrip­tion of the defect and the sell­er must, on demand, be giv­en the oppor­tu­ni­ty to inves­ti­gate the com­plaint. The buy­er must allow the sell­er to appoint an expert or inde­pen­dent inspec­tion agency to inspect the goods in ques­tion. When the expert declares the com­plaint ground­ed, the inspec­tion costs will be payable by the sell­er. When the com­plaint is declared unfound­ed, the costs are payable by the buyer.
 7. The right off peti­tion of the claim will dis­solve in one month after the inad­mis­si­bil­i­ty state­ment in writ­ing is pro­vid­ed by the sell­er, unless buy­er has filed a writ­ten objec­tion. In such a case, the sell­er is oblig­ed to inform the buy­er of the con­se­quenses of his silence.
 8. Lodg­ing a com­plaint does not sus­pend the buyer’s oblig­a­tion to pay, unless the sell­er explic­it­ly agrees to such sus­pen­sion for the dis­put­ed items.
 9. The right to claim is may only be exer­cised by the direct con­tract­ing par­ty, the right is non-transferable.
 10. All rights of claim lapse when the buy­er does not treat the plants he has reject­ed with the nec­es­sary care dur­ing the peri­od they are in his possession.
 11. Goods are returned at the expense and risk of the buy­er. They can be returned only after the pri­or writ­ten con­sent of the seller.

 

Art. 15. Retention of title

 1. Own­er­ship of the goods deliv­ered by the sell­er will not trans­fer to the buy­er before full pay­ment of all amounts invoiced by the sell­er, plus any inter­est, penal­ties and costs, as well as all claims in rela­tion to the buyer’s fail­ure to ful­fil his oblig­a­tions from this or oth­er agree­ments. Issu­ing a nego­tiable instru­ment can in this con­text not be regard­ed as pay­ment. The deliv­ered goods may be reclaimed by the sell­er at any time until full pay­ment has been received, and the buy­er in that case is oblig­ed to return these goods imme­di­ate­ly upon receiv­ing an ini­tial request to do so.
 2. The buy­er must store the goods that are sub­ject to reten­tion of title sep­a­rat­ed from the oth­er goods, in order to con­tin­ue to be able to dis­tin­guish the goods of the seller.
 3. As long as the goods deliv­ered are sub­ject to a reten­tion of title, the buy­er is not allowed to dis­pose of, encum­ber, pledge or oth­er­wise place the goods with­in the pow­er of third par­ties out­side his ordi­nary busi­ness oper­a­tions. How­ev­er, the buy­er is not allowed to dis­pose of the goods with­in the frame­work of his ordi­nary busi­ness oper­a­tions once the buy­er has applied for a mora­to­ri­um or when the buy­er has been declared bank­rupt. The goods remain the prop­er­ty for the secu­ri­ty of the sell­er as long as the sell­er has claims from pre­vi­ous or sim­i­lar agreements.
 4. The buy­er is not allowed to trans­fer the own­er­ship of the goods sup­plied either in title or actu­al­ly to third par­ties, or to bur­den them with lim­it­ed rights, with­out the per­mis­sion of the seller.

 

Art. 16. Sanctions

 1. The buy­er guar­an­tees that it com­plies with and will con­tin­ue to com­ply with the oblig­a­tions and lim­i­ta­tions that ensue from all applic­a­ble sanc­tion reg­u­la­tions of the Unit­ed Nations, the Unit­ed States of Amer­i­ca, the Euro­pean Union, the Nether­lands and of any oth­er coun­try that is or may become rel­e­vant for the exe­cu­tion of the agree­ment that has been con­clud­ed (“Sanc­tions Legislation”).
 2. In par­tic­u­lar, the buy­er guar­an­tees that it will not direct­ly or indi­rect­ly sell, trans­fer, sup­ply or oth­er­wise make the pur­chased goods avail­able to nat­ur­al or legal per­sons, enti­ties, groups or pub­lic-sec­tor or oth­er organ­i­sa­tions that have been sanc­tioned pur­suant to the Sanc­tions Legislation.
 3. The buy­er ensures that all oblig­a­tions from this arti­cle will be imposed equal­ly on every par­ty to which it sells on or sup­plies goods that it bought from the seller.
 4. If the buy­er fails to com­ply with the oblig­a­tions that ensue for it from this arti­cle, or fails to com­ply with them in a prompt or prop­er man­ner, the sell­er is enti­tled to sus­pend or ter­mi­nate the agree­ment imme­di­ate­ly with­out fur­ther notice of default, with­out being oblig­ed to pay any com­pen­sa­tion for dam­age and with the buy­er being ful­ly liable for com­pen­sa­tion vis-à-vis the sell­er, at the seller’s discretion.

 

Art. 17. Anti-Corruption

 1. The buy­er will at all times com­ply with the oblig­a­tions and lim­i­ta­tions that ensue from all applic­a­ble anti-cor­rup­tion reg­u­la­tions of the Unit­ed States of Amer­i­ca, the Unit­ed King­dom, the Nether­lands and of any oth­er coun­try that is or may become rel­e­vant for the exe­cu­tion of the agree­ment that has been con­clud­ed (“Anti-Cor­rup­tion Legislation”).
 2. Each offer to and each accep­tance by employ­ees or mem­bers of the client’s board of mon­ey, gifts, presents, trips, enter­tain­ment or oth­er com­pen­sa­tion that relates to the agree­ment or the sell­er and that is intend­ed as, or can be seen as, an incen­tive to act in a cer­tain way is strict­ly prohibited.
 3. The client will make no offer, promise or give any­thing direct­ly or indi­rect­ly to any polit­i­cal par­ty, cam­paign, gov­ern­ment agency, offi­cer or pub­lic insti­tu­tions, state-run enter­pris­es, organ­i­sa­tions, inter­na­tion­al insti­tu­tions, or their employ­ees, with the pur­pose of acquir­ing or retain­ing goods or any oth­er improp­er advan­tage in con­nec­tion with the agree­ment or the seller.
 4. In con­nec­tion with the agree­ment or the sell­er, the buy­er will not offer, promise or give any­thing to or accept any­thing from a busi­ness client, unless there is an hon­est rea­son to do so and it is rea­son­able to do so in the con­text of the dai­ly course of affairs and, more­over, com­plies with local legislation.
 5. The buy­er will inform the sell­er imme­di­ate­ly if, in the exe­cu­tion of the agree­ment, it takes note of any sit­u­a­tion that may be in con­flict with the Anti-Cor­rup­tion Legislation.
 6. If the buy­er fails to com­ply with the oblig­a­tions that ensue for it from this arti­cle, or fails to com­ply with them in a prompt or prop­er man­ner, the sell­er is enti­tled to sus­pend or ter­mi­nate the agree­ment imme­di­ate­ly with­out fur­ther notice of default, with­out being oblig­ed to pay any com­pen­sa­tion for dam­age and with the buy­er being ful­ly liable for com­pen­sa­tion vis-à-vis the sell­er, at the seller’s discretion.

 

Art. 18. Dissolution and suspension

 1. In the event that the buy­er fails to ful­fil his oblig­a­tions from the agree­ment, fails to do so in time or in a prop­er man­ner, if there is a well-found­ed rea­son to sus­pect this, and in the event of an appli­ca­tion for a mora­to­ri­um, bank­rupt­cy or liq­ui­da­tion of goods of the buy­er, as well as in the event of his death or dis­so­lu­tion or ter­mi­na­tion of the buy­er if it is a com­pa­ny, or when changes are made to his form of enter­prise, the company’s man­age­ment board or the con­tri­bu­tion of activ­i­ties to the com­pa­ny, the sell­er — with­out the need for a notice of default or legal inter­ven­tion — is enti­tled to sus­pend the agree­ment for a rea­son­able term or to dis­solve the agree­ment with­out being oblig­ed to pay any compensation.
 2. The seller’s claim for that part of the agree­ment that has already been exe­cut­ed, as well as the dam­age, includ­ing lost prof­its, result­ing from the sus­pen­sion or dis­so­lu­tion will be imme­di­ate­ly due and payable.

 

Art. 19. Intellectual property rights

 1. The sell­er reserves all his intel­lec­tu­al prop­er­ty rights in rela­tion to goods deliv­ered by him.
 2. In those cas­es where the cat­a­logue used by the sell­er or the agree­ment con­clud­ed by the par­ties demon­strates that a species is pro­tect­ed under plant breed­ers’ rights — which is indi­cat­ed by means of an ®/PBR after the name of the species in ques­tion — the buy­er is bound by all oblig­a­tions in con­nec­tion with those rights. Vio­la­tion of this pro­vi­sion means that the buy­er is liable for all dam­age or loss­es which the sell­er and third par­ties may suf­fer as a result.

 

Final provisions

Art. 20. Contradiction with statutory provisions 

 1. If any pro­vi­sion of the Gen­er­al Terms and Con­di­tions of Sale and Deliv­ery does not apply or con­tra­dicts pub­lic order or the law, only the pro­vi­sion in ques­tion will be regard­ed as not hav­ing been writ­ten. The oth­er pro­vi­sions will remain in full force.
 2. The sell­er reserves the right to change the pro­vi­sion in ques­tion into a legal­ly valid provision.

 

Art. 21. Disputes

 1. All dis­putes, includ­ing those that are only con­sid­ered as a dis­pute by one of the par­ties involved, with regards to an agree­ment to which these terms and con­di­tions apply, agree­ments result­ing from such an agree­ment or these terms and con­di­tions them­selves, will pri­mar­i­ly be set­tled by means of meditation.

 

Art. 22. Competent court / applicable law

 1. All dis­putes that are set­tled by means of med­i­ta­tion, includ­ing those regard­ed as such by only one of the par­ties, will be set­tled by the Dutch com­pe­tent court in the juris­dic­tion where the sell­er has his reg­is­tered office, this with­out prej­u­dice to the right of the sell­er to sub­mit the dis­pute to anoth­er com­pe­tent court, if so desired.
 2. The pro­vi­sions in arti­cle 21.1 are with­out prej­u­dice to the seller’s rights to obtain a judge­ment by means of arbi­tra­tion by the Inter­na­tion­al Cham­ber of Com­merce in accor­dance with the Arbi­tra­tion Reg­u­la­tions of the Inter­na­tion­al Cham­ber of Com­merce, by a sin­gle arbi­tra­tor. The place of arbi­tra­tion is Ams­ter­dam, the Nether­lands. The arbi­tra­tion pro­ceed­ings are con­duct­ed in the Eng­lish language.
 3. All offers and quo­ta­tions made by the sell­er, as well as all agree­ments con­clud­ed between the sell­er and buy­er are gov­erned sole­ly by Dutch law. The applic­a­bil­i­ty of the Vien­na Con­ven­tion (‘the Unit­ed Nations Con­ven­tion on Con­tracts for the Inter­na­tion­al Sale of Goods’ (CISG) is express­ly excluded.